Jaarverslag
2022

 

 

Open het jaarverslag    Download als PDF

02

Voorwoord

 

Zeker van Water,
dat is en blijft
ons motto.

 

03

Over water-link

04

Onze activiteiten

05

Kerncijfers

06

In pers en media

 

07

Ons bestuur

 

08

Downloads

 

09

Contact

 

Voorwoord

Door onze expertise te bundelen, kunnen we de leveringszekerheid voor al onze klanten garanderen. Nu én straks. Dat duurzaamheid daarbij centraal staat, bewijst het duurzaamheidsrapport dat we in 2022 gepubliceerd hebben. Daarmee gaven we voor het eerst een duidelijke inkijk in wat dit voor water-link betekent, welke stappen we reeds gezet hebben en op welke vlakken we verder kunnen en willen groeien.

Ondanks de warme en droge zomer zijn we erin geslaagd om de leveringszekerheid te garanderen. Dat deden we niet alleen. Tijdens de zomermaanden werkten we extra nauw samen met andere drinkwatermaatschappijen, de Vlaamse Waterweg en kenniscentra als Vito.  Samen beschikken we over de nodige kennis en expertise om ook in de toekomst gepast te reageren en anticiperen op de effecten van de klimaatopwarming.

We investeren voortdurend in slimme partnerships, en scherpen de inzet van onze medewerkers en onze ambitie aan om een duurzame watertoekomst voor Antwerpen en Vlaanderen te creëren. Ook daar hebben we in 2022 grote stappen gezet.

Welke dat precies zijn en welke ambities we nog hebben, leest u in dit jaarverslag. 

Veel leesplezier,

André Gantman, voorzitter water-link

Over water-link

Missie & Visie

Een wereld zonder water? Ondenkbaar. Mensen en bedrijven moeten altijd kunnen beschikken over de juiste hoeveelheid kwaliteitsvol drink- en industriewater. Als grootste waterproducent van Vlaanderen en grootste waterleverancier in regio Antwerpen wil water-link daarvoor zorgen. Nu én straks.

Om op lange termijn zeker water te blijven produceren, bieden we onze activiteiten en diensten op maat zo duurzaam mogelijk aan. We maken water waar mens, milieu en organisatie beter van worden, en creëren meerwaarde voor klanten, aandeelhouders en stakeholders.

Onze sterktes? Een uitgekiende assetmanagementmethodologie, voortdurende innovatie, technische performantie en een gedreven klantgerichtheid. We zoeken samenwerkingen buiten onze grenzen, en laten ons inspireren door ervaringen uit de hele wereld.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen al jaren de rode draad van onze werking. We hebben onze scherpe ambities definitief vormgegeven; met het oog op onze strategische doelstelling om een holistische duurzaamheidsstrategie te realiseren.

Het is onze ambitie om met water-link uit te groeien tot de trendsetter, voorkeurspartner én voorkeurswerkgever van het veranderende waterlandschap.

Strategie

Water-link inspireert iedereen om de kracht van water écht te benutten. Dat doen we door voortdurend te innoveren, te investeren in slimme partnerships en te bouwen aan het team van de toekomst.

 

We innoveren

 • door diensten rond circulair waterverbruik uit te bouwen,
 • door slimme monitoringsystemen op te zetten,
 • door als one stop shop een vlotte service te bieden.

We investeren in slimme partnerships

 • door synergieën op te zetten om waardecreatie te vergroten,
 • door facilitator te worden voor aanbieders van innovatieve waterproducten,
 • door en accelerator te worden voor start-ups die inzetten op duurzaamheid.

We bouwen aan de toekomst

 • door processen efficiënter en data driven te maken binnen de nieuwe structuur, 
 • door onze teams te inspireren en te motiveren met peoplemanagers,
 • en de ontwikkeling van onze medewerkers te ondersteunen met opleiding en coaching.

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze kernwaarden

 • Aan vertrouwen moet je bouwen.
 • Innovatie is de sleutel tot een duurzame toekomst.
 • Doeltreffendheid begint bij verantwoordelijkheid.
 • Onze gedeelde goesting is de motor voor onze gedrevenheid.

Onze activiteiten

Residentiële leveringen in m3

Werken aan het leidingnet

In 2022 hebben we in totaal 53,6 kilometer aan nieuwe distributieleidingen en 3,2 kilometer aan nieuwe aanvoerleidingen aangelegd. 

Heel wat oude leidingen werden vervangen. Enerzijds om de kwaliteit van ons distributienet te blijven garanderen. Anderzijds om het volume Non Revenue Water (NRW)  – water dat we produceren zonder dat we er inkomsten voor krijgen – te verminderen. Ook hebben we ons distributienet uitgebreid met het oog op een aantal nieuwe woonprojecten. 

Daarnaast zijn we bij structurele werken, zoals rioleringswerken of de Oosterweelwerken, verplicht om onze leidingen te verplaatsen. Om hinder bij onze klanten tot een minimum te beperken, werken we voor 90 % van onze projecten samen met andere nutsmaatschappijen.

Bekijk video

Van Digitaal Naar Beter

In 2022 rolden we de digitale watermeter verder uit. Dat geeft ons toegang tot heel wat waardevolle data. Met het project ‘Van Digitaal Naar Beter’ hebben we deze data op een slimme manier geïntegreerd in onze interne processen.

Het doel van dit project was tweeledig. Enerzijds wilden we onze interne werking optimaliseren. Daarvoor lanceerden we in 2022 een Data Integratie Platform. Via dat platform maken we onze geïntegreerde data toegankelijk voor verschillende doelgroepen op verschillende niveaus. Zo ontstaat een end-to-end data-ketting die onder meer communicatie tussen de digitale watermeters en onze klantendata mogelijk maakt.

Anderzijds wilden we met dit project de interactie met onze klanten verbeteren. Dat deden we onder meer met de vernieuwing van ons meterportaal. Door het portaal in het bestaande e-loket te integreren, kunnen onze klanten makkelijk hun meterstanden opvolgen. Ook de communicatie bij lek-, terugstroom- en vorstdetectie werd daarmee geautomatiseerd. Net zoals het doorgeven van verhuizingen of het beëindigen van contracten. Het vernieuwde meterportaal betekent dus zowel een tijdswinst voor de klant als voor de ondersteunde diensten.

Van Digitaal Naar Beter heeft onze interne processen het afgelopen jaar sterk geoptimaliseerd. In 2023 zullen we de stroom aan slimme data dan ook consequent blijven analyseren. Op die manier verzamelen we steeds meer waardevolle inzichten om onze interne werking en klantenservice te blijven verbeteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogere klantentevredenheid

Begin 2022 hebben we onze klantendienst anders georganiseerd. Voor meer complexe en/of uitgebreide problemen werd een tweedelijnsdienst met meer expertise opgericht. Daardoor konden we eerstelijnsvragen een pak sneller beantwoorden. Door onze rapporten te vernieuwen, kregen we meer controle over de opvolging van de bijbehorende administratie.

Het resultaat? Onze bereikbaarheid bleef het hele jaar boven de 80 % en alle documenten werden binnen de servicegarantie van vijf werkdagen verwerkt. Het effect op de klantentevredenheid is navenant: terwijl we in januari 2022 nog 69 % scoorden, behalen we sinds juni 2022 consequent 75 %. 

In 2023 blijven we in de kwaliteit van ons klantencontact investeren. Door actief op zoek te gaan naar partnerships die ons dichter bij de klanten brengen, maar ook door specifieke opleidingen te organiseren voor onze medewerkers.

 

59758

verwerkte documenten
op KCC

66767

beantwoorde oproepen 
op KCC 

27221

semi automatische
transacties

513

Geplaatste
wateraansluitingen

Update van het verkavelingsreglement

Ruim tien jaar geleden maakte water-link een verkavelingsreglement op. Dat is een document met een aantal richtlijnen waarmee private verkavelaars en ontwikkelaars rekening moeten houden bij het ontwerpen en bouwen van riolen.

In 2022 kreeg het verkavelingsreglement een grondige update. Daarvoor werkten we nauw samen met de stad Antwerpen en Aquafin. Het document werd uitgebreid met onder meer nieuwe richtlijnen, wetgeving en materiaalkennis.

 

Heraanleg Groenplaats: rioleringswerken en hemelwaterbuffer

De Groenplaats krijgt een nieuwe, toekomstgerichte inrichting. Daarmee wil stad Antwerpen inspelen op de uitdagingen voor groen en water enerzijds en mobiliteit en parkeren anderzijds. De stad werkt hiervoor nauw samen met partners water-link en De Lijn.

Ook op het vernieuwde plein zullen het standbeeld van Rubens en de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal centraal staan. Een dubbele bomenrij zorgt voor extra groenvolume en er blijft voldoende ruimte voor terassen, evenementen en passage.

In opdracht van water-link zullen rioleringswerken worden uitgevoerd. Om afval- en regenwater in de toekomst zo goed als mogelijk te scheiden, zal water-link een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Zowel voor de Groenplaats als voor de omliggende straten.

Regenwater van de omliggende straten, stroomt eerst naar de bomen en dan naar een infiltratieriolering. Enkel bij uitzonderlijke regenval komt het water terecht in de Ruien.

Regenwater van de Groenplaats zal worden opgevangen in een grote, ondergrondse hemelwaterbuffer (ca. 900 m3). Deze voorziet extra opslagcapaciteit om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. Het opgeslagen water wordt gezuiverd en zal onder meer dienen om het aangelegde groen te besproeien en de straten te reinigen.

Begin 2022 werd het voorontwerp van de nieuwe Groenplaats goedgekeurd. Sindsdien wordt het verder in detail uitgewerkt. Daarna zal het aanbestedingsdossier worden opgemaakt en zullen de noodzakelijke vergunningen worden aangevraagd. De opstart van de werken is voorzien voor het najaar van 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterplan Lillo: gescheiden rioleringsstelsel

Met het project Masterplan Lillo wil de stad Antwerpen het landschap, de beleving en de cultuurhistorie van het fort verbeteren voor bewoners en bezoekers. Om dat te realiseren, zal ze het fort herstellen volgens het historisch plan uit 1815. De werken gaan begin 2023 van start.

In een eerste fase vinden binnen de bestaande dijken riolerings- en wegenwerken plaats. Om afval- en regenwater in de toekomst zo goed als mogelijk te scheiden, zal water-link een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Regenwater zal via wadi’s in de bodem infiltreren. Afvalwater zal in een door water-link voorziene installatie gezuiverd worden, om het nadien in de Schelde te lozen.

Omwille van het historische karakter van Lillo gaan de werken gepaard met archeologisch onderzoek. Om meer inzicht te verwerven in de geschiedenis en de evolutie van het 16e-eeuwse fort, worden de archeologische overblijfselen tijdens onze werken in kaart gebracht.

 

 

 

 

Slim met regenwater in Antwerpen

De Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen ondergaan op dit moment een grondige transformatie. De langwerpige open ruimte wordt omgevormd tot Zuidpark, een park met twee ondergrondse parkeergarages.

Zuidpark zal een grote rol spelen in de opvang en verwerking van regenwater. Zo zullen de tuinen en grasweides dienstdoen als waterbuffer. Daarnaast legt water-link een gescheiden rioleringstelsel aan om regenwater maximaal te laten infiltreren.

Het regenwater van de omliggende daken wordt opgevangen in een groot ondergronds waterreservoir (ca. 1.500 m3) en zal onder meer dienen om het aangelegde groen te besproeien en de straten te reinigen. Via een ondergronds krattensysteem krijgen ook de bomen voldoende vocht. Overtollig water vloeit naar wadi’s om vervolgens in de grond te sijpelen.

De eerste fase – de aanleg van het zuidelijke deel – is ondertussen afgerond. De werken aan het centrale deel gingen van start in 2022 en zullen midden 2023 klaar zijn. De derde en laatste fase kon vervroegd worden opgestart, waardoor het project in het voorjaar van 2024 zal worden opgeleverd.

 

Beter plannen met de digitale toestandskaart

In 2022 lanceerden we een digitale toestandskaart voor de drinkwaterleidingen en rioleringen in Antwerpen. Ook de elektriciteits- en aardgasnetten van Fluvius werden daarin verwerkt.

Op basis van de data die we via deze kaart verkrijgen, kunnen we de vervanging van onze drinkwaterleidingen en rioleringen efficiënt en doelgericht inplannen. Daarbij ligt de focus enerzijds op zo goed als mogelijk samenwerken met andere nutsmaatschappijen, en anderzijds op de minimalisatie van hinder voor burgeres.

 

38.82

miljoen euro
geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding

478

rioolaansluitingen
geplaatst

176

km riolering geruimd waarvan 105 km in het kader van het Asset Management en 50 km Preventief

Industriewater
produceren, transporteren en leveren

We garanderen leveringszekerheid, vandaag en morgen

Industriële leveringen in m3

 

 

 

 

Waterkracht: huishoudelijk afvalwater wordt circulair industriewater

Samen met Aquafin, Ekopak en EPICorichtten we Waterkracht op. Met dat project willen we bedrijven in de Antwerpse haven vanaf 2025 van circulair koelwater voorzien. Om die ambitie te realiseren, werken we samen aan een hoogtechnologische zuiveringsinstallatie die het afvalwater van Antwerpse gezinnen zal zuiveren tot hoogwaardig koelwater.

Dit samenwerkingsproject kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal, het actieplan waarmee de Vlaamse regering de strijd aangaat tegen droogte en waterschaarste. Het bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Het voorbije jaar hebben we met Waterkracht heel wat stappen gezet. De technische uitwerking van het koelwaternetwerk is sterk gevorderd. De haalbaarheidsstudie voor de levering van gezuiverd afvalwater aan de fabriek in het NextGen-district zit in de finale fase. Ook de opmaak van de projectmilieu-effectrapportage (MER) in samenwerking met onze partners en het studiebureau is volop aan de gang.

Een infrastructuurproject van deze omvang brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Niet alleen moeten we rekening houden met heel wat stakeholders, er zijn ook regelmatig andere projecten die onze planning doorkruisen. Denk bijvoorbeeld aan de Oosterweelwerken, het warmtenet van Fluvius en de aanleg van nieuwe parken ter hoogte van de Slachthuislaan in Deurne. Dankzij een doordachte aanpak en de nodige gedrevenheid konden we voorkomen dat zulke uitdagingen onze planning beïnvloedden.

In 2022 tekenden twee nieuwe Antwerpse havenbedrijven in op ons koelwaterinitiatief: lange-termijnovereenkomsten voor de levering van 9 miljoen m3 en respectievelijk 2 tot 2,5 miljoen m3 duurzaam koelwater per jaar. Deze overeenkomsten zullen in het eerste en het tweede kwartaal van 2026 worden opgestart.

 

 

 

 

Nieuwe klant Induss I: Bayer Agriculture

Met onze waterbehandelingsinstallatie Induss I voorzien we een aantal (petro)chemische bedrijven in de haven van Antwerpen van gedemineraliseerd water met complete outsourcing. Van bron tot levering, met back-up, monitoring en administratie inbegrepen.

In 2022 besloot Bayer Agriculture om met water-link in zee te gaan. Eind 2023 zal deze nieuwe klant aangesloten worden op het gedemineraliseerde waterleidingnetwerk langs de Scheldelaan en dit hoogkwalitatief water vanuit de Induss I waterbehandelingsinstallatie beginnen afnemen.

In de zomer van 2022 namen we de nieuwe verbindingsleiding in gebruik en versterkten we de leveringszekerheid op Linkeroever.

 

 

 

 

Induss I: lager chemicaliënverbruik

Om de impact van chemicaliën op onze drink- en waterproductie te verlagen, herbekijken we de processturing van onze waterbehandelingsinstallatie Induss I. 

De installatie maakt gebruik van ionenwisseling. Dat is een chemisch intensief proces dat naast een minimale hoeveelheid chemicaliën ook een ‘noodzakelijke overmaat’ vereist. Die is onder meer nodig voor veiligheidsmarges, onderhoudsprocessen en de behandeling van afvalwater.

Een gespecialiseerde opleiding en een audit wezen ons op een aantal mogelijke optimalisaties. Zo ontwikkelden we het afgelopen jaar een specifieke rekentool voor procesberekeningen die de chemische dosering een pak exacter maakt. Het resultaat? Op één jaar tijd konden we de noodzakelijk overmaat van Indus I met 43 % verkleinen, zonder in te boeten op productkwaliteit.

In 2023 gaan we nog een stap verder en introduceren we een zelflerend rekenmodel voor de opvolging en de berekening van onze chemische doseringen.

Bekijk video

Verhoogde leveringszekerheid op Linkeroever

Met onze productiecentra in Walem en Oelegem bedienen we ook heel wat klanten op Linkeroever. Toen een van die klanten een sterk verhoogde waterafname aankondigde, besloten we ons distributienet daar te versterken.

In theorie konden de vier verbindingsleidingen waarover we op Linkeroever beschikten perfect in het verhoogde debiet voorzien. Maar als een van de verbindingen door herstellingswerken of een storing zou wegvallen, zouden we te veel risico lopen. Daarom wilden we investeren in een vijfde verbindingsleiding.

In totaal hebben we ruim drie jaar aan dit project gewerkt. De infrastructuurwerken namen ongeveer negen maanden in beslag. Daarbij gingen we gefaseerd te werk. Eerst werden de werken op Rechteroever afgerond, nadien gingen die op Linkeroever van start.

In de zomer van 2022 namen we de nieuwe verbindingsleiding in gebruik en versterkten we de leveringszekerheid op Linkeroever.

Industriële waterlevering
miljoen m³ levering behandeld water aan de industrie11,3
Beschikbaarheid installaties
Induss I100%
Induss II99,98%
Induss III99,92%
Induss V100%
Induss VI100%
Induss VII99,92%
m³ volume bulkwater13239

Leveringen aan andere watemaatschappijen in m3

Drinkwaternet versterken


Aanvoerleiding Viersel-Walem in samenwerking met Pidpa

Water-link zal samen met Pidpa investeren in een nieuwe verbindingsleiding (DN900) tussen Reinwaterkelder 2 van de zuiderproductie in Duffel-Walem en de collector naast het Albertkanaal in Viersel. Op die manier versterken we het drinkwaternet.

De nieuwe leiding zal op vijf plaatsen gekoppeld worden aan een bestaande watertoevoerleiding van Pidpa (DN650). Bovendien zal ze in staat zijn om dagelijks 100.000 m3 drinkwater van onze productie in Oelegem naar die in Walem te transporteren. Zowel Pidpa als water-link zullen in staat zijn om de leiding te voeden, waardoor we elkaar in de toekomst beter kunnen ondersteunen.

In 2022 vond het openbaar onderzoek van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) plaats. In 2023 verwachten we dat de Vlaamse Regering het plan goedkeurt. De start van de werken is voorzien midden 2024, zodat de nieuwe leiding eind 2025 in gebruik kan worden genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen versterken

In de zomer van 2022 hebben we samen met Pidpa beslist om onze onderlinge verbindingen maximaal te benutten.

Tijdens de zomermaanden namen we van Pidpa zo veel mogelijk grondwater af om het verbruik van ons oppervlaktewater te beperken. Tijdens de natte wintermaanden gaven we grondwater de kans om zich te herstellen, door zoveel mogelijk oppervlaktewater te verbruiken. Indien nodig kunnen we van ons water aan Pidpa leveren.

We versterken met dit balancing model onze leveringszekerheid tijdens droogte, en beschermen maximaal onze bronnen met respect voor de onderlinge leveringscontracten.


Online lekdetectie met Aquadvanced

In het kader van de droogte maakt de Blue Deal een speerpunt van lekdetectie. Om de beoogde doelstelling te behalen, zet water-link sterk in op innovatieve technieken om lekken te detecteren. Zo rolden we in 2022 het gebruik van de SAAS-oplossing Aquadvanced verder uit.

Als eerste stap verdeelden we ons distributienetwerk in 11 kleinere zones of District Metered Areas (DMAs). In elke DMA wordt zowel de instroom als de uitstroom permanent gemonitord. Daardoor kunnen we het verbruik per zone nauwgezet opvolgen. Via de monitoringssoftware Aquadvanced en de data van de digitale watermeters kunnen we als eerste waterbedrijf in Vlaanderen op dagelijkse basis gedetailleerde waterbalansen opstellen.

Deze gebruiksvriendelijke manier om afwijkingen op te sporen, zorgt ervoor dat we meer gerichte acties kunnen ondernemen. Lekkages en NRW kunnen makkelijker worden opgespoord, sneller worden hersteld en er gaat minder water verloren. Hetzelfde geldt voor het signaleren en stabiliseren van drukproblemen.

Bovendien stelt de software ons in staat om onze drinkwaterkwaliteit in elke DMA 24 op 7 te monitoren. Dat maakt kwaliteitsklachten bundelen en visualiseren op de kaart een pak eenvoudiger. Ook kunnen we de bron en de oorzaak van eventuele kwaliteitsproblemen beter, gerichter en grondiger onderzoeken.

11

DMA-zones

50

Debietmeters

28

Drukmeters

11

Kwaliteitsmonitoringstations

Onze strategie
in de
praktijk

 

 

 

 

Voortdurend innoveren

Project Precinct: wateroverlast in Antwerpen voor blijven

Hevige regenval zorgt steeds vaker voor overlast, ook in Antwerpen. Om op de impact te kunnen anticiperen, volstaat informatie over de weermodellen niet. Kennis over de omgeving en infrastructuur is minstens even belangrijk. Maar de koppeling tussen deze soorten informatie is nog niet mogelijk.

Om daar verandering in te brengen, hebben we in 2022 beslist om mee in het Europese project Precinct te stappen. Met dat project ontwikkelt Europa een computersysteem dat de nodige informatie wel kan combineren. De innovatieve technologie zal de gevoelige infrastructuren in Antwerpen virtueel met elkaar verbinden en visualiseren, wat een digital twin – of een digitale tweelingvoorstelling – van de infrastructuur van de stad oplevert.

In die virtuele omgeving kunnen we straks het effect van verschillende weerscenario’s op de infrastructuur simuleren. Dat laat ons toe om preventief te handelen, en onze investeringen in de infrastructuur op de heersende behoeften af te stemmen. Daarnaast zullen we hulpdiensten ruim op voorhand kunnen informeren. Dankzij Precinct blijven wateroverlast in Antwerpen straks voor.

 

 

 

 

Van Digitaal Naar Beter

“Ons waterlandschap vraagt om een slimme, duurzame aanpak om zeker van water te kunnen blijven. Die vraag zal alleen maar urgenter worden. De Digitale Meter maakt vandaag al een verschil voor onze klanten, onze medewerkers en hoe we samenwerken, onze stakeholders én onze samenleving. Daarmee zijn we pionier in Vlaanderen.”

Met het project Van Digitaal Naar Beter wilden we de data van de Digitale Meter op een slimme manier integreren in onze interne processen. Daarvoor lanceerden we in 2022 ons Data Integratie Platform.

Meer dan een tool om interne processen te vereenvoudigen, is het Data Integratie Platform een schaalbare en cloud based kerncomponent van onze data-architectuur. Zo zal het gebruikt worden om alsmaar meer databronnen en -consumptie te integreren. Door actief in te zetten op meer gestructureerde en combineerbare data wil water-link verschillende doelstellingen bereiken.

Op het strategische niveau willen we

 • de drinkwaterkwaliteit verbeteren,
  bijvoorbeeld door terugvloei-alarmen beter op te volgen;
 • onze watervoorraden efficiënter gebruiken,
  met behulp van lek-alarmen en een betere monitoring van het verbruik;
 • het comfort van de eindklant verhogen,
  onder meer met automatische opname van meterstanden in plaats van manuele;
 • het volume Non Revenu Water (NRW)
  sterk terugdringen.

Op het operationele niveau willen we

 • klantgerichte processen, zoals verhuizingen en facturatie, optimaliseren;
 • alarmen en events sneller en efficiënter opvolgen.

Ondertussen is het nieuwe platform sterk ingebed in onze werking. Nog voor het einde van het project hebben we verschillende initiatieven opgestart om het platform met meer databronnen te voeden. Dat zal een nog uitgebreidere rapportering en dataverwerking mogelijk maken.

Na de eerste maand van de go-live

 • hebben we 424 operaties automatisch verwerkt, zowel binnen- als buitenshuis;
 • verstuurden we 1.716 automatische mails met een vorstwaarschuwing;
 • kregen we ruim 100 technische meldingen over de werking van de digitale meters.

Volgens de meest recente telling in februari 2023 werd het nieuwe meterportaal sinds november 2022 ruim 34.000 keer bezocht, met gemiddeld 565 unieke bezoekers per dag. 

Bekijk video

ICC: bouwwerken vorderen

Op dit moment bouwen we een state-of-the-art controlecentrum in Walem. Ultramodern, en volledig in lijn met onze duurzame principes.

Het Intelligent Control Center (ICC) wordt niet alleen energieneutraal, maar ook volledig fossielvrij. Door de controle van onze productie en distributie daar te centraliseren, zal water-link een pak efficiënter en groener werken. 

Na een grondige voorbereidingsfase werd het ontwerp in 2021 op punt gezet. In februari 2022 gingen de bouwwerken van start. Onze IT-teams doen er alles aan om de noodzakelijk apparatuur tijdig te leveren, zodat het ICC verder kan worden uitgerust met de nieuwste technologieën. Eind 2023 ronden we de bouwwerken af en is het tijd voor de inrichting. Midden 2024 plannen we de effectieve verhuizing.


Investeren in slimme partnerships

Pidpa en water-link: samen voor een duurzaam en integraal waterbeleid

Om een afdoend antwoord te kunnen blijven bieden op de water-uitdagingen van morgen, slaan Pidpa en water-link de handen in elkaar. Een partnership met heel wat verschillende facetten.
Zo sloten beide bedrijven in 2018 een samenwerkingsovereenkomst af voor een periode van 50 jaar waarbij 42 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het versterken van elkaars drinkwaterinfrastructuur. In 2022 werd voor de nieuwe verbinding tussen de productiecentra in Viersel en Walem een vergunningsaanvraag voorbereid. Daarnaast beslisten beide raden van bestuur in juni 2020 om de krachten te bundelen in een gezamenlijk labo. Het afgelopen jaar kreeg het business plan een finale update en werden op operationeel vlak een aantal afspraken gemaakt. Zo voert Pidpa analyses uit voor water-link (o.a. legionella) en omgekeerd (bijvoorbeeld PFAS). Er gebeurde een uitwisseling van personeel: een medewerker van Pidpa werkt aan een gezamenlijk kwaliteitshandboek en vult tijdelijk de functie in van kwaliteitsverantwoordelijke bij water-link. Een specialist van water-link versterkt ondertussen de afdeling ‘microbiologie’ bij Pidpa. Na diverse workshops werd tot slot het voorontwerp van het gebouw afgewerkt. De volgende stap nu is de uitgifte van het aanbestedingsdossier. Exponent van dit partnership tussen Pidpa en water-link zijn natuurlijk de lopende fusiegesprekken. In 2022 werd verder onderzoek verricht naar de meest geschikte vorm van het toekomstige fusiebedrijf en dat op juridisch, fiscaal en organisatorisch vlak. Verschillende scenario’s werden onderzocht. De resultaten hiervan worden in de loop van 2023 aan de vennoten van beide bedrijven voorgelegd in de vorm van een fusiedossier

 

 

 

 

Waterkracht: circulair samenwerken

Vlaanderen blijft als een sterk watergedreven economie erg gevoelig voor droogte en waterschaarste. Daarom moeten we ons water duurzaam beheren. En dat vraagt: bestaande kaders loslaten, verder kijken en samenwerken.

Om de leveringszekerheid veilig te stellen, werken we samen met Aquafin, Ekopak en EPICoaan Waterkracht. Met dit project willen we gezuiverd afvalwater van Antwerpenaren hergebruiken als industriewater voor Antwerpse havenbedrijven. Vanaf 2025 willen we op die manier 20 miljard liter afvalwater per jaar recycleren en opwaarderen.

Dit samenwerkingsproject vormt een watermijlpaal in de transitie naar een duurzame en circulaire Antwerpse haven. Het initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal, het actieplan waarmee de Vlaamse regering de strijd aangaat tegen droogte en waterschaarste. Het bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

In 2022 hebben we heel wat stappen gezet om de ambitie van Waterkracht te realiseren. Zo kreeg Ekopak de goedkeuring om de nieuwe waterbehandelingsinstallatie te bouwen op de NextGen-site in de haven van Antwerpen. Daarnaast toonden tal van bedrijven interesse om het circulaire industriewater straks af te nemen en werden de eerste grote afnamecontracten getekend. Tot slot kende de Vlaamse Regering ons project een subsidie toe in het kader van de Blue Deal. Daarmee bevestigt ze het vertrouwen in Waterkracht als een duurzaam antwoord op het watervraagstuk.


Bouwen aan het team van de toekomst

Talentontwikkeling en training

511
medewerkers
(241 contractuelen, 270 statutairen)

26
werkongevallen
(waarvan 9 met werkverlet)

 

10691
opleidingsuren

Bij water-link investeren we in de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Talentontwikkeling en training behoren dan ook tot de speerpunten van ons HR-beleid. Ook in 2022 boden we onze medewerkers een divers opleidingspakket aan, dat bestond uit on the job trainingen, externe cursussen en online opleidingen via onze eigen platformen.

 

 

 

 

Opleiding tijdens de zomermaanden

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we in 2022 onze Summerschool. Daarmee geven we onze medewerkers de kans om zich tijdens de zomermaanden te blijven ontwikkelen.

Een van de thema’s die dit jaar aan bod kwam, was de digital coach. Via deze praktische opleiding verwierven onze medewerkers een beter inzicht in het gebruik van onze Office-pakketten. Omwille van het succes van de opleiding en het toenemende belang van digitale vaardigheden, zullen we deze zomertraining de komende jaren herhalen.

 

Leiderschapstraject Socrates

Onze leidinggevenden inspireren om naast leider ook coach te zijn. Precies daarom richtten we twee jaar geleden ons leiderschapstraject Socrates op.

Het traject bestaat uit een aantal modules op maat van de leidinggevenden van ons bedrijf. De thema’s die aan bod komen, ondersteunen hen bij hun persoonlijke groei. Bovendien geven ze onze leidinggevenden de handvaten die ze nodig hebben om hun teams klaar te stomen voor de uitdagingen van de toekomst.

In 2022 werd het traject verdergezet en aangevuld met een specifiek programma voor experten.

 

 

 

 

Partnership met Enactus en Youthstart

Talent betekent ook kansen bieden. Daarom gaat water-link partnerships aan met organisaties als Enactus en YouthStart.

Enactus is een non-profit organisatie die studenten van het hoger onderwijs een platform biedt om sociaal en duurzaam te leren ondernemen. Als partner inspireren we studenten om hun ideeën verder uit te werken en ze te realiseren.

Met intensieve coaching moedigt Youthstart vroege schoolverlaters aan om na te denken over hun toekomstkansen. Na het traject besluit het merendeel van de coachees om toch verder te studeren of door te stromen naar het ondernemerschap. Door sponsering van deze organisatie investeren we in de medewerkers van de toekomst. In het kader van ons duurzaamheidsbeleid werd dit partnerschap in 2022 voor de vierde keer op rij vernieuwd.

Duurzaam ondernemen

Hoe duurzaam? MVO-rapport 2022

Duurzaam werken betekent leveringszekerheid kunnen bieden – en omgekeerd.

In ons Rapport Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) duiden we onze ambities, strategie en acties op het vlak van duurzaamheid.

We rapporteren volgens internationale standaarden en delen in alle transparantie concrete data en resultaten, van uitstoot en personeelsbeleid tot financiering. Onze MVO-strategie is duidelijk gebouwd op 5 pijlers die doorheen onze hele werking lopen:

 1. Zeker van water
  vandaag en morgen leveringszekerheid bieden
 2. Veilig en gezond voor mens en milieu
  Veilig water leveren in balans met mens en milieu
 3. Intern duurzamer
  onze eigen werking systematisch verduurzamen
 4. Betrokken en veerkrachtig
  krachtige medewerkers, sterk water-link
 5. Nabije partner
  voor alle partijen waarmee en waarvoor we werken

MVO is niet de verantwoordelijkheid van één persoon of afdeling. Tal van experten in onze héle organisatie dragen elke dag bij aan de realisatie van onze duurzame ambities. Daarvoor zijn speciale teams opgericht met ambitie-eigenaars.


Bronbeheer en brondiversificatie

Op een duurzame manier water kunnen blijven leveren betekent: zo goed mogelijk zorgen voor onze huidige natuurlijke bronnen, nauw samenwerken met alle betrokken spelers én nieuwe bronnen ontwikkelen.

 

 

 

 

Task forces tijdens droogte

Door de zomerdroogte 2022 kwamen de debieten van de Maas en het Albertkanaal onder druk te staan. Om de drinkwatervoorziening te garanderen, richten we binnen water-link een gespecialiseerd droogteteam op. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de Vlaamse Waterweg en Port of Antwerp-Bruges. Samen namen we onder meer deze maatregelen:

 • het spaarbekken in Broechem
  werd gespreid in gebruik genomen; 
 • er kwam een captatieverbod op het Albertkanaal
  – behalve voor drinkwater;
 • schepen werden gegroepeerd geschut
  in de sluizen op het kanaal;
 • het schutwater werd teruggepompt over de sluizencomplexen langs het kanaal
  om verschillende waterzones op peil te houden;
 • een netwerk van sensoren (samenwerking met VITO) levert real-time data
  over waterkwaliteit en -hoeveelheid om beslissingen te onderbouwen en impact in kaart te brengen.

Daarnaast werd binnen Aquaflanders de werkgroep ‘impactstudie’ opgericht. Deze stemt de toekomstinvesteringen van de verschillende drinkwatermaatschappijen op elkaar af. Door slim te investeren in opslag-, productie- en transportcapaciteit kunnen we samen de drinkwatervoorziening in Vlaanderen garanderen.

Om overinvestering te vermijden, zal de werkgroep in 2023 de verschillende ingediende projecten tegenover elkaar afwegen. Criteria die daarbij een rol spelen, zijn onder meer duurzaamheid en de total cost of ownership (TCO). De balans tussen het gebruik van oppervlaktewater en grondwater is een van de aandachtspunten waar de werkgroep rekening mee zal houden.

Bekijk video

Waterkracht: circulair industriewater

Samen met Ekopak, Aquafin en EPICoontwikkelen we een nieuwe bron: vanaf 2025 zullen we jaarlijks 20 miljard liter afvalwater opwaarderen tot koelwater voor Port of Antwerp-Bruges. Dat is evenveel als het jaarlijkse verbruik van 600.000 inwoners of 270.000 gezinnen.

Deze knappe vorm van circulaire productie voorziet de industrie van hoogwaardig koelwater en legt minder druk op onze natuurlijke drinkwaterbron. Daarmee kadert dit project binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat deel uitmaakt van Blue Deal, het actieplan waarmee Vlaanderen de strijd tegen droogte en waterschaarste aangaat. Het programma bevat meer dan 70 acties en 40 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Het voorbije jaar zette het Waterkrachtteam heel wat stappen. De technische uitwerking van het koelwaternetwerk is sterk gevorderd. De haalbaarheidsstudie voor de levering van gezuiverd RWZI-water aan de fabriek op de Next Gen site zit in de finale fase. Ook de opmaak van de project-MER in samenwerking met onze partners en het studiebureau is volop aan de gang.

 

 

 

 

Extra reserve: nieuw waterbekken Noorderproductie

In het jaarverslag van 2021 deelden we de plannen voor een nieuw waterbekken in onze Noorderproductie. Met een nuttig volume van 4,3 miljoen m3 water, zal het ervoor zorgen dat we de (drink)waterbevoorrading van onze huishoudelijke klanten, industriële partners en de haven van Antwerpen kunnen verzekeren. Bovendien zal het ook de lokale fauna en flora versterken.

In 2021 vond de studie van het nieuwe spaarbekken plaats. Eind 2022 besloot de Vlaamse Regering het duwvaartkanaal in Ranst, de door ons voorgedragen locatie, voor te behouden voor de bouw van het nieuwe spaarbekken. Dat vereist een specifiek planningsproces, waarvoor we ons laten begeleiden door een studiebureau.

Midden 2023 zullen we de startnota voor het GRUP opstellen. Om het waterspaarbekken zo goed als mogelijk te integreren in het landschap van Groenpool Antwerpen, zullen we verschillende alternatieven afwegen. De werken zullen ten vroegste in 2026 van start gaan. De ingebruikname van het spaarbekken is voorzien voor 2030.

 

 

 

 

Groene energie, groenere productie

Duurzaam werken betekent ook productie vergroenen. Tegen 2025 willen we de CO2-voetafdruk van onze drinkwaterproductie met 25 % verminderen. Zo bouwen we fossiele brandstoffen af en wekken we zelf elektriciteit op.

Met de bouw van drie windturbines op onze site in Oelegem kunnen we op termijn 28 % van de energievraag van water-link met groene stroom beantwoorden. De opgewekte energie zal, afhankelijk van de behoeften, verdeeld worden over onze verschillende productiecentra voor drink- en industriewater.

In 2017 werd de bouwaanvraag voor de windturbines opgestart. In 2022 kende de Vlaamse Overheid ons een omgevingsvergunning toe. Sindsdien lopen er gesprekken met verschillende leveranciers. De plaatsing van de turbines is voorzien voor de tweede helft van 2024.

Ondertussen werd ook een procedure opgestart om onze terreinen maximaal van zonnepanelen te voorzien. Daarbij streven we naar een energieopbrengst van 10.000 MWh. Als we dat bereiken, kunnen we met de energie die onze windturbines en zonnepanelen samen opwekken 43 % van ons verbruik afdekken.

Voortdurend verbeteren 


NIS Directieve zorgt voor sterkere cyberweerbaarheid

Met de Network and Information Systems (NIS) Directive wil Europa de cyberbeveiliging van haar bedrijven versterken en zo ook hun weerbaarheid tegen cyberaanvallen verhogen.  

De eerste versie van de richtlijn was uitsluitend bedoeld voor bedrijven met een essentiële maatschappelijke opdracht. Water-link moest dus voor de productie van drinkwater aan de vereisten voldoen. 

Daarom kozen we voor een fysieke scheiding tussen de informatietechnologie voor industriële apparatuur (OT) en die voor de kantooromgeving (IT). Om die scheiding te realiseren, werkten onze teams van IT en Engineering nauw samen aan een design dat zowel aan de Europese richtlijn als aan de behoeften van water-link zou voldoen.  

In 2022 konden we het nieuwe design implementeren in de OT-omgeving van onze drinkwaterproductie. In 2023 werd een NIS2-Directive gelanceerd: een bredere versie van de eerste richtlijn die ook op onze industriële activiteiten van toepassing is. In 2023 zal het NIS-projectteam starten met de implementatie van onze standaard en ervoor zorgen dat ook die OT-omgeving aan de vereisten voldoet.  

 

 

 

 

Nieuw controlecentrum (ICC) voor optimale sturing

Vandaag verlopen heel wat van onze processen manueel, waardoor de werkwijzen en beslissingen tussen onze controlecentra kunnen verschillen. Met de bouw van ons nieuwe Intelligent Control Center (ICC) gaan we onze processen stroomlijnen en heel wat handelingen automatiseren. 

Door onze data te centraliseren, zullen we voortdurend het overzicht behouden over onze drinkwaterproductie- en distributie. Onze medewerkers zullen de productie en pompwerking op elk moment kunnen bijsturen, waardoor we ons verbruik van chemicaliën en energie zullen optimaliseren. 

Duurzaam water produceren vraagt ook duurzaam bouwen. Daarom wordt het ICC volledig energieneutraal, dankzij een unieke combinatie van bestaande technologieën. Vanaf begin 2024 zullen we het gebouw gefaseerd in gebruik nemen.  

 

 

 

 

Nieuwe applicatie voor betere risicoanalyse

Om de werking van onze processen voortdurend te verbeteren, organiseren we jaarlijks een proces- en risicoanalyse. De resultaten die daaruit voortkomen, gebruiken we als leidraad voor de acties in het jaar erop. 

In 2022 hebben we dat gedaan via een applicatie, met een eerste focus op de veiligheid van onze drinkwaterproductie. Daarvoor namen we ons Water Safety Plan en de Network and Information Systems (NIS) vereisten onder de loep. 


We zijn daarnaast gestart met de analyse van de volledige werking van de tijdelijke waterlevering via standpijpen, van aankoop tot eventuele schade-afhandeling. Die kan veiliger en efficiënter. Momenteel bevindt het project zich in ontwerpfase. De uitrol staat vanaf september 2023 gepland. 

 

 

 

 

Beter met data: van ambitie naar realiteit

Sinds 2021 werken we aan onze nieuwe data-ambitie: 

 1. Ons databeheer verbeteren 
  Met steeds meer kwalitatieve data werken, 
 1. Ons gebruik van die data optimaliseren 
  Onze rapportering verder aanscherpen.


In de praktijk mondt dit uit in: 


Data-architectuur
 
We hebben onze huidige datastromen in kaart gebracht en bekeken hoe we deze in de toekomst willen organiseren, vanuit een heldere visie en strategie. Een data-architect adviseert ons bij nieuwe projecten en complexe rapporteringen. 

Daarop is ons project Van Digitaal Naar Beter gerealiseerd. In een nieuw Data Integratie Platform (DIP) combineren we data uit verschillende bronnen. Dat, en nieuwe rapportering, ondersteunt business in de dagelijkse werking. 


Data-domeinwerking
In 2022 lanceerden we de dataraad en de -domeinvergadering. Daarin werken collega’s van verschillende afdelingen samen aan betere data. We onderscheiden vier data-domeinen, elk met hun eigen focus: aansluitingen, assets, klant en materialen en services. Op drie van die domeinen zetten we het afgelopen jaar actief in:

 1. Klant
  Gecentraliseerd dashboard om foutieve data op te sporen en te corrigeren
 1. Assets
  Raakvlakken GIS en SAP in kaart brengen. Gesprekken over de documentatie van aanpassingen op onze industriële sites, afspraken rond erfdienstbaarheden, voorraadwijzigingen bij Fleet, verduidelijken van onze artikelendatabase 
 1. Aansluitingen 
  Verbeterde admin van hoekadressen, O-adressen rechtzetten, afspraken rond meters inbouwen, foutieve bematingen tussen GIS en SAP in kaart brengen


Selfservice Business Intelligence (BI) 
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen op elk moment toegang heeft tot relevante rapportering? We stellen goedgekeurde datasets open op een gebruiksvriendelijke manier. En we richten opleiding in zodat collega’s met de tools leren werken. De digitale  coach helpt mee. 


Van data naar integraal waterbeheer

Bij lage waterstand wordt voor de scheepvaart soms kanaaldokwater (of brakwater) aan het einde van het Albertkanaal teruggepompt. Dat kan de waterkwaliteit voor onze productie beïnvloeden. 

Samen met VITO hebben we een sensorennetwerk langs het Albertkanaal en de Antwerpse kanaaldokken opgezet, in het kader van het EU project AquaSPICE. Daarmee capteren we real-time data over het water. 

Zo monitoren we nauwgezet de waterkwaliteit, -kwantiteit en de ruwwaterbeschikbaarheid voor scheepsvaart en drinkwaterproductie. Operationele beslissingen op basis van die data samen met de Vlaamse Waterweg en Port of Antwerp-Bruges grondig onderbouwd, het zoete ruwwater wordt optimaal benut. 

Kerncijfers

Klanten20222021
Inwoners bediende gebied617.735616.515
Drinkwaterklanten202.117198.405
Watersaneringsklanten244.293240.581
Nieuwe rioolaansluitingen301227
Drinkwateraansluitingen485430
Waterleveringen20222021
Totaal geproduceerd volume (in m³)151.895.632157.060.315
Gemiddelde dagvolume (in m³)408941430527
Hoogste dagvolume (in m³)500262501803
Residentiële leveringen (in m³)31.278.56630.667.101
Industriële leveringen (in m³)52.483.00657.858.903
Leveringen aan andere waterbedrijven: 67.677.77567.211.410
Pidpa, De Watergroep, TMVW en Evides (in m³)
Totaal gefactureerd volume151.439.347155.737.414
Lengte leidingennet in km22892324
Personeel20222021
Aantal medewerkers 511518
Aantal aanwervingen3635
Tarieven20222021
HH basistarief (per m³)1,46161,4212
HH comforttarief (per m³)2,92322,8424
NHH vlak tarief (per m³)1,59361,5802

Water-link in pers & media

Duurzaam samenwerken aan circulair industrieel koelwater 


27 januari 2022 


Waterstress is een feit. De druk op water in onze regio is hoog, en neemt toe. Industriële klanten en ondernemingen vragen steeds vaker naar zekerheid en duurzaamheid. Ons antwoord: je kan niet zeker van water zijn zonder duurzaam (samen) te werken.  

Voor project ‘Waterkracht’ bundelen we onze krachten met Aquafin, Ekopak en EPICo II.  Samen leveren we vanaf 2025 circulair koelwater aan de industrie in de haven van Antwerpen. Op die manier zullen we jaarlijks 20 miljard liter afvalwater hergebruiken. Dit initiatief suit dan ook aan bij de Blue Deal, een programma waarmee Vlaanderen de strijd aangaat tegen droogte en waterschaarste. 

Met Waterkracht verminderen we de druk op onze natuurlijke zoetwaterbronnen, terwijl we onze huidige productie versterken. Zo garanderen we de leveringszekerheid voor al onze klanten. 

Lees meer over dit project  

Nieuw controlecentrum (ICC): zo investeren we in de toekomst 


28 maart 2022 


In 2017 ontstond het idee om alle informatie over onze productie en distributie op één locatie te centraliseren. Na een grondige voorbereidingsfase, konden de bouwwerken van het nieuwe controlecentrum in 2022 van start gaan. 

Met ons Intelligent Contol Centrum (ICC) kiezen we voor ultramodern én duurzaam. Want dankzij de slimme combinatie van bestaande technologieën – zoals een warmtepomp, zonnepanelen en warmterecuperatie – beschikken we straks over een fossielvrij en energieneutraal gebouw.  

Door onze collega’s en informatie onder één dak samen te brengen, behouden we voortdurend het overzicht over onze drinkwaterproductie en -distributie. Processen worden gelijkgetrokken, handelingen geautomatiseerd. Kortom: met het ICC zullen we een pak efficiënter én duurzamer werken. 

Lees meer over het ICC 

Water-link collega te horen in de BlueApp podcast WaterKans


14 april 2022 


Water brengt een aantal uitdagingen met zich mee. In de zoektocht naar duurzame oplossingen, verbindt innovatieplatform BlueApp de Universiteit Antwerpen met een aantal onderzoekers, bedrijven en organisaties om samen te innoveren.  

In haar podcastreeks ‘Waterkans’ gaat BlueApp samen met een aantal experten op zoek naar duurzame antwoorden op grote watervragen. Pieter Joos, Verantwoordelijke Onderzoek en Ontwikkeling bij water-link, schoof als expert mee aan tafel.  

Beluister de podcast via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. 

Water-link organiseert de certificatiedag van Youthstart 


28 september 2022 


Op 28 september 2022 organiseerde we de Youthstart certificatiedag. Youthstart is een organisatie die vroege schoolverlaters aanmoedigt om na te denken over hun toekomstplannen. Na een intensieve training krijgen de deelnemers de kans om hun businessplan te presenteren aan een jury en adviesraad. Die bestond voor de gelegenheid ook uit een aantal collega’s van water-link.  

Het merendeel van de schoolverlaters dat aan een Youthstart-traject begint, stroomt door naar het ondernemerschap of besluit opnieuw te gaan studeren. Door Youthstart te steunen, investeren we dus mee in de medewerkers van de toekomst.  

Water-link neemt deel aan de Vlaamse Waterdagen 


19 t.e.m. 25 maart 2022 


Op 22 maart 2022 was het naar jaarlijkse gewoonte Wereldwaterdag. De dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij de productie van water en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. 

Om het waterbewustzijn ook in Vlaanderen verder aan te scherpen, organiseerde de Vlaamse Milieumaatschappij van 19 tot 25 maart 2022 een tweede editie van de Vlaamse Waterdagen. Heel wat organisaties zetten hun schouders mee onder dit initiatief door activiteiten te organiseren op en langs het water.  

Ook water-link nam deel aan de Waterdagen.  Tijdens een aantal rondleidingen op onze site in Rumst lieten we het brede publiek van dichtbij zien hoe we hun drinkwater maken. Van zuivering tot productie, van natuur tot installatie. En dat was een succes, want we namen heel wat particulieren en scholen mee op onze ontdekkingstocht.

CSO Ann Vylders vertelt haar verhaal in HR-ondernemers 


1 april 2022 


Hoe bouw je een organisatie van scratch weer op tot een weerbare, innovatieve speler op de markt? Met die uitdaging voor ogen, stapte Ann Vylders in 2015 als Chief Support Officer aan boord bij water-link. Sindsdien waakt ze over de ondersteunende diensten en neemt ze initiatieven die water-link zowel intern als extern vooruitsturen.  

In de HR-special van het Voka-magazine Ondernemers blikt Ann terug op het traject dat ze de voorbij zes jaar met water-link heeft afgelegd: “Als je bedrijf niet meer hetzelfde als dat van gisteren is, moet je ook nieuwe keuzes durven maken. Met water-link willen we water bij onze klanten krijgen. Dat is het doel van niet alleen onze operationele afdeling, maar van iedereen aan boord. Van in het begin heb ik steeds getracht om alle facetten te laten kloppen met dat verhaal.”  

Lees het volledige interview met Ann 

Water-link en Total Energies zetten resoluut in op circulair industriewater 


5 augustus 2022 


TotalEnergies heeft met water-link een langetermijnovereenkomst gesloten voor de levering van duurzaam industriewater voor de industriële sites in Antwerpen. Daarmee zal het energiebedrijf straks 9 miljard liter zoet water besparen per jaar.  

Het circulair industriewater zal afkomstig zijn van project Waterkracht, dat volgens de planning tegen 2025 operationeel zal zijn. Als onze grootste klant van circulair industriewater, neemt TotalEnergies straks samen met ons het voortouw in het hergebruik van afvalwater in de industrie.  

Lees meer over deze samenwerking 

Waterkracht wint duurzame Trends Impact Award 


1 december 2022 


Eind november werden de Trends Impact Awards uitgereikt. Dat is een nieuwe reeks awards waarmee Trends Magazine bedrijven die duurzame meerwaarde creëren wil belonen.    

Samen met Aquafin, PMV en Ekopak stelden we Waterkracht kandidaat voor de categorie Circular Economy. Met succes, want na de nominatie sleepte ons samenwerkingsproject ook de Award in de wacht.  

Lees meer over deze overwinning 

Duurzaam samenwerken aan circulair industrieel koelwater 


27 januari 2022 


Waterstress is een feit. De druk op water in onze regio is hoog, en neemt toe. Industriële klanten en ondernemingen vragen steeds vaker naar zekerheid en duurzaamheid. Ons antwoord: je kan niet zeker van water zijn zonder duurzaam (samen) te werken.  

Voor project ‘Waterkracht’ bundelen we onze krachten met Aquafin, Ekopak en EPICo II.  Samen leveren we vanaf 2025 circulair koelwater aan de industrie in de haven van Antwerpen. Op die manier zullen we jaarlijks 20 miljard liter afvalwater hergebruiken. Dit initiatief suit dan ook aan bij de Blue Deal, een programma waarmee Vlaanderen de strijd aangaat tegen droogte en waterschaarste. 

Met Waterkracht verminderen we de druk op onze natuurlijke zoetwaterbronnen, terwijl we onze huidige productie versterken. Zo garanderen we de leveringszekerheid voor al onze klanten. 

Lees meer over dit project  

Water-link neemt deel aan de Vlaamse Waterdagen 


19 t.e.m. 25 maart 2022 


Op 22 maart 2022 was het naar jaarlijkse gewoonte Wereldwaterdag. De dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij de productie van water en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. 

Om het waterbewustzijn ook in Vlaanderen verder aan te scherpen, organiseerde de Vlaamse Milieumaatschappij van 19 tot 25 maart 2022 een tweede editie van de Vlaamse Waterdagen. Heel wat organisaties zetten hun schouders mee onder dit initiatief door activiteiten te organiseren op en langs het water.  

Ook water-link nam deel aan de Waterdagen.  Tijdens een aantal rondleidingen op onze site in Rumst lieten we het brede publiek van dichtbij zien hoe we hun drinkwater maken. Van zuivering tot productie, van natuur tot installatie. En dat was een succes, want we namen heel wat particulieren en scholen mee op onze ontdekkingstocht.

Nieuw controlecentrum (ICC): zo investeren we in de toekomst 


28 maart 2022 


In 2017 ontstond het idee om alle informatie over onze productie en distributie op één locatie te centraliseren. Na een grondige voorbereidingsfase, konden de bouwwerken van het nieuwe controlecentrum in 2022 van start gaan. 

Met ons Intelligent Contol Centrum (ICC) kiezen we voor ultramodern én duurzaam. Want dankzij de slimme combinatie van bestaande technologieën – zoals een warmtepomp, zonnepanelen en warmterecuperatie – beschikken we straks over een fossielvrij en energieneutraal gebouw.  

Door onze collega’s en informatie onder één dak samen te brengen, behouden we voortdurend het overzicht over onze drinkwaterproductie en -distributie. Processen worden gelijkgetrokken, handelingen geautomatiseerd. Kortom: met het ICC zullen we een pak efficiënter én duurzamer werken. 

Lees meer over het ICC 

CSO Ann Vylders vertelt haar verhaal in HR-ondernemers 


1 april 2022 


Hoe bouw je een organisatie van scratch weer op tot een weerbare, innovatieve speler op de markt? Met die uitdaging voor ogen, stapte Ann Vylders in 2015 als Chief Support Officer aan boord bij water-link. Sindsdien waakt ze over de ondersteunende diensten en neemt ze initiatieven die water-link zowel intern als extern vooruitsturen.  

In de HR-special van het Voka-magazine Ondernemers blikt Ann terug op het traject dat ze de voorbij zes jaar met water-link heeft afgelegd: “Als je bedrijf niet meer hetzelfde als dat van gisteren is, moet je ook nieuwe keuzes durven maken. Met water-link willen we water bij onze klanten krijgen. Dat is het doel van niet alleen onze operationele afdeling, maar van iedereen aan boord. Van in het begin heb ik steeds getracht om alle facetten te laten kloppen met dat verhaal.”  

Lees het volledige interview met Ann 

Water-link collega te horen in de BlueApp podcast WaterKans


14 april 2022 


Water brengt een aantal uitdagingen met zich mee. In de zoektocht naar duurzame oplossingen, verbindt innovatieplatform BlueApp de Universiteit Antwerpen met een aantal onderzoekers, bedrijven en organisaties om samen te innoveren.  

In haar podcastreeks ‘Waterkans’ gaat BlueApp samen met een aantal experten op zoek naar duurzame antwoorden op grote watervragen. Pieter Joos, Verantwoordelijke Onderzoek en Ontwikkeling bij water-link, schoof als expert mee aan tafel.  

Beluister de podcast via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. 

Water-link en Total Energies zetten resoluut in op circulair industriewater 


5 augustus 2022 


TotalEnergies heeft met water-link een langetermijnovereenkomst gesloten voor de levering van duurzaam industriewater voor de industriële sites in Antwerpen. Daarmee zal het energiebedrijf straks 9 miljard liter zoet water besparen per jaar.  

Het circulair industriewater zal afkomstig zijn van project Waterkracht, dat volgens de planning tegen 2025 operationeel zal zijn. Als onze grootste klant van circulair industriewater, neemt TotalEnergies straks samen met ons het voortouw in het hergebruik van afvalwater in de industrie.  

Lees meer over deze samenwerking 

Water-link organiseert de certificatiedag van Youthstart 


28 september 2022 


Op 28 september 2022 organiseerde we de Youthstart certificatiedag. Youthstart is een organisatie die vroege schoolverlaters aanmoedigt om na te denken over hun toekomstplannen. Na een intensieve training krijgen de deelnemers de kans om hun businessplan te presenteren aan een jury en adviesraad. Die bestond voor de gelegenheid ook uit een aantal collega’s van water-link.  

Het merendeel van de schoolverlaters dat aan een Youthstart-traject begint, stroomt door naar het ondernemerschap of besluit opnieuw te gaan studeren. Door Youthstart te steunen, investeren we dus mee in de medewerkers van de toekomst.  

Waterkracht wint duurzame Trends Impact Award 


1 december 2022 


Eind november werden de Trends Impact Awards uitgereikt. Dat is een nieuwe reeks awards waarmee Trends Magazine bedrijven die duurzame meerwaarde creëren wil belonen.    

Samen met Aquafin, PMV en Ekopak stelden we Waterkracht kandidaat voor de categorie Circular Economy. Met succes, want na de nominatie sleepte ons samenwerkingsproject ook de Award in de wacht.  

Lees meer over deze overwinning 

Het bestuur

Raad van bestuur

André Gantman


Robert Voorhamme


Babette Dehaen


Hicham El Mzairh


Joost Goris


Claude Marinower (tot 22/02/2022)


Erica Caluwaerts (vanaf 23/02/2022 )


Patrick Paredaens


Gerda Lambrecht


Koen Laenens


Danielle Meirsman


Tjerk Sekeris


Goele Custers (tot 24/05/2022)


Lieve Voets (vanaf 25/05/2022 )


Monique Mahieu


Jan van der Vloet


Ann Van Damme

Management

Franky Cosaert (tot 26/10/2022)


Guy Verkest (ad interim tot 26/10/2022)


Koen De Schutter (ad interim vanaf 26/10/2022 )


Ann Vylders


Revisor

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Paul De Weerdt.

Downloads

Contact

Algemene informatie

 

Water-link

Ondernemingsnummer: 0204.923.881
Rechtsvorm: opdrachthoudende vereniging
Labo: erkend en geaccrediteerd volgens EN 17025


Hoofdkantoor

Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen

 

 

Voor al uw vragen

Vind het antwoord online
Of bel: 078 35 35 09
(op werkdagen doorlopend open van 8 tot 16 uur)

 

Voor dringende interventies

Bel 03 244 05 44 (permanent bereikbaar)