Jaarverslag 2020

Voorwoord

Wat we doen

Drinkwater voor particulieren

produceren, transporteren, distribueren en leveren

Klantendienst digitaliseren

COVID-19 had een enorme impact op de werking van onze klantendienst. De klantenbalie sloot voor een onbepaalde periode en een groot deel van onze medewerkers moest van thuis uit werken. Onze klantendienst digitaliseren werd dus een belangrijk project. In het voorjaar van 2021 implementeren we alvast het digitale telefoniesysteem A365.

Ook het e-loket ‘mijn water-link’ werd verder uitgebreid. Klanten kunnen er open vragen stellen. Ze hebben ook toegang tot het portaal van hun digitale meter. Zo krijgen ze meer inzicht in hun verbruik en weten ze wat een eventueel alarm op hun meter nu precies betekent.

Website in een nieuw jasje

Uit onderzoek bleek dat klanten de weg soms kwijtraakten op onze website. Daarom namen we de menustructuur onder handen en verbeterden we de zoekfunctie. We zorgden er ook voor dat onze site beter vindbaar werd in Google.

Bovendien staken we de website in een nieuw jasje:

 • frissere lay-out
 • nieuw beeldmateriaal
 • herschreven webteksten met het oog op de lezer

Plaatsen digitale watermeters op volle toeren

De vervanging van 200.000 analoge watermeters door digitale is in volle gang. Samen met onze partner Porteau Fino plaatsen we 8000 digitale meters per maand. Tegen dit tempo zijn we rond tegen midden 2021.

Ondertussen worden de voordelen van de digitale meter duidelijk:

 • In 2020 kregen 4000 klanten de melding van een mogelijk lek. Zij konden nu op tijd actie ondernemen, het probleem oplossen en zo verrassingen op hun eindfactuur vermijden.
 • We monitoren nu ook de terugstroom binnen de installaties en gaan zo contaminatie van ons drinkwaternetwerk tegen.
0

Verwerkte documenten op klantencontactcenter

0

Beantwoorde oproepen op klantencontactcenter

0

Nieuwe wateraansluitingen

Wat we doen

Afvalwater

riolen vernieuwen, onderhouden en herstellen

Grondig onderhoud van De Ruien in Antwerpen

Vijf medewerkers gaven in 2020 De Ruien in Antwerpen een grondig onderhoud. De werken gebeurden op verschillende tijdstippen omdat ons team alleen kon werken bij droog weer.

Ze maakten de kolken, de afvalwaterleidingen, de vloer en afwateringsgoot proper.

Hemelwaterplan: slim omgaan met regenwater

De klimaatveranderingen zijn goed voelbaar. We krijgen te maken met meer wateroverlast én met droogte, met alle gevolgen van dien. Daarom werkten we voor enkele steden en gemeenten een hemelwaterplan, of een droogteplan uit, waar nodig. Zo kregen Antwerpen en Edegem al een plan op maat. Voor Mortsel, Kalmthout en Kapellen is er eentje in opmaak.

Om het beste resultaat te halen, houden we bij de opmaak van het hemelwaterplan rekening met de afwerking en materiaalkeuze van het openbaar domein om hemelwater maximaal ter plaatse te houden.

Wat komt er aan bod in een hemelwaterplan?
Heraanleg rioleringen: we kiezen, bij voorkeur, voor de scheiding tussen afval- en hemelwater. Is dat niet mogelijk? Dan zoeken we naar oplossingen om het regenwater toch op een slimme manier ter plaatse te houden, te infiltreren of te bufferen.

Advies over omgang met hemelwater: waar zijn er hoofdassen nodig? En hoe stromen ze het best af? Het plan biedt de nodige antwoorden.

Ondertussen realiseerden we enkele mooie projecten:

 • Kasteelpleinstraat – Antwerpen
 • De Biezen – Merksem
 • Terlindenhofstraat – Merksem
 • Korte Kongostraat – Merksem
 • Lange Ridderstraat – Antwerpen

Bestrijding wateroverlast en de circulaire watergedachte

Op de voormalige AGFA-site, op de grens Mortsel-Edegem, bouwen we momenteel een ondergrondse koker die dienstdoet als extra buffering bij zware regenbuien. We werken er ook een netwerk uit om het hemelwater van de omliggende bedrijfspanden te verzamelen en maximaal te hergebruiken.

Heraanleg Groenplaats en omliggende straten

De stad Antwerpen en het district hebben grote plannen voor de heraanleg van de Groenplaats en omgeving. Water-link en De Lijn zijn medeopdrachtgevers en ook parkingexploitant Indigo wordt nauw betrokken.

Wat staat er op het programma? Vergroening, meer ruimte voor de wandelaar en de grondige renovatie van het premetrostation Groenplaats. Ook de riolering nemen we grondig onder handen, waarbij we onder andere een ondergrondse waterbuffer ter hoogte van de Groenplaats bouwen. De studie van het project werd eind 2020 opgestart. Als alles volgens plan verloopt, dan beginnen de werken al in 2023.

Geïntegreerd investeringsprogramma

Met het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) ondersteunt de Vlaamse overheid projecten door middel van subsidies.
Zo werden er zeven nieuwe rioleringsprojecten in het GIP 2020 opgenomen. We verwachten dat deze werken tegen eind oktober 2021 worden gegund en dan gaan de werken van start.

Waar? Hove, Kalmthout, Kapellen, Schoten en Antwerpen.

0

Miljoen € totaal geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding

0

Nieuwe rioolaansluitingen

0

Km preventieve ruiming riolering

0

Km ruiming riolering in het kader van assetmanagement

0

Kolken geruimd

Wat we doen

Industriewater

produceren, transporteren en leveren

Gemiddelde beschikbaarheid Induss productiesites

Indus I

Indus II

Indus III

Indus V

Indus VI

Indus VII

Induss II bis in gebruik

In de Gentse haven is midden 2020 de nieuwe installatie Induss II bis opgestart. Samen met de bestaande Induss II zet deze zuiveringsinstallatie dokwater om in proceswater. Het grondwater is beperkt in deze regio en omdat er weinig andere alternatieven beschikbaar waren, werd meer dan 10 jaar geleden gestart met de ontzilting van dokwater via Induss II.

Naast dokwater gebruikt de installatie als ruwwaterbron ook een kleine hoeveelheid afvalwater dat zo dus wordt gerecycleerd. Via bijkomende aangelegde leidingen bevoorraadt het ook nieuwe klanten in de Gentse Kanaalzone.

In februari 2021 was de nieuwe pijpleiding naar ArcelorMittal voltooid en werd er gestart met de levering van koelwater. Ook rond het Rodenhuizedok staan er nieuwe investeringen gepland bij onze klanten. Daarbij breiden we ons leidingnetwerk uit om zo aan de vraag naar industriewater te voldoen.

Er staan nog baanbrekende initiatieven op het programma met het oog op de projecten rond waste-to-energy en carbon-to-fuel van onze klanten. Daardoor zal de vraag naar proceswater blijven groeien. Dankzij onze inspanningen zal de industrie in de Gentse haven ook in de toekomst altijd op water-link kunnen rekenen.

0

Miljoen m³ levering behandeld water aan de industrie

0

m³ volume bulkwater

Wat we doen

Drinkwater waterbedrijven

produceren en transporteren

Uitbouw Zuiderproductie

In onze Zuiderproductie Walem is de bouw van een bijkomende reinwaterkelder volop bezig. Met deze extra buffer verruimen we de capaciteit ervan tot 25.000 m³ en verzekeren we de grotere vraag van waterbedrijven Farys, Pidpa en De Watergroep.

Er loopt bovendien een groot project voor modernisering en verbetering van noodstroom in de Zuiderproductie. Daarmee zorgen we ook bij een totale elektriciteitsuitval voor blijvende waterbevoorrading aan deze waterbedrijven.

Samenwerking met Pidpa

Onze samenwerking met Pidpa vertaalt zich in concrete realisaties. Zo bundelden we onze krachten voor de aanleg van de drinkwaterleiding DN600 tussen Mechelen en Zemst. Pidpa bouwde hiervoor een nieuw pompstation in Mechelen en water-link voerde aanpassingswerken uit in pompstation Walem 2. Sinds september leveren we nu ook drinkwater aan De Watergroep in Zemst.

De renovatie van de collector langs het Albertkanaal zit ondertussen in een vergevorderd stadium. Deze doorverbinding maakt de uitwisseling van drinkwater tussen ons productiecentrum Oelegem met het drinkwaternet van Pidpa mogelijk. In een volgende fase verbinden we de collector via de leiding DN900, tussen Viersel en Walem, met de Zuiderproductie. Dat maakt de weg vrij voor waterleveringen tussen onze productiecentra Noord en Zuid. We zijn volop bezig met de studies en de vergunningsaanvragen voor deze realisatie.

Impactstudie drinkwatervoorziening Vlaanderen

Ook tijdens langdurige periodes van droogte willen we onze klanten blijven voorzien van drinkwater. Daarom hebben we in samenwerking met internationale waterexperten een studie uitgevoerd naar onze belangrijkste bron van water: de Maas.

Uit de studie zijn twee concrete plannen voortgekomen:

 • de studie en de bouw van een brakwaterplant in Oelegem om brak water te ontzilten in tijden van droogte
 • de studie en de bouw van een bijkomend spaarbekken

De studie voor de brakwaterplant ving aan in 2020 en die voor het spaarbekken volgt in 2021.

Wat we doen

Voortdurend professionaliseren

Procesverbetering

In het najaar van 2019 startten we een project op rond procesgericht werken. Met deze manier van werken betrekken we onze medewerkers nauwer bij hun processen. De bedoeling is om efficiënter te werken om zo onze strategische doelstellingen te realiseren.

Het projectteam sloot in januari 2021 het project succesvol af en droeg het over aan het nieuwe team Process & Risk. Dat gaat risicobeheer en end-to-end procesgericht werken stilaan integreren in onze dagelijkse werking. Want dat is cruciaal om efficiënter te werken én om onze doelstellingen te realiseren.

Innovatie

Robotic Process Automation (RPA)

Onze afdeling finance backoffice krijgt te maken met een hoog volume aan manuele taken met een sterk herhalend karakter. Sinds september neemt Robotic Process Automation (RPA) enkele processen over, zodat die taken nu automatisch verlopen. Nu focussen onze medewerkers zich op meer uitdagende taken met als resultaat meer werktevredenheid. Bovendien verlopen de processen sneller en foutloos.

Ondertussen loopt het proeftraject op zijn einde en neemt RPA in totaal tien processen op zich zoals processen in het kader van de LAC-werking, het databeheer en de facturatie. RPA heeft zijn nut bewezen en in de volgende stap willen we deze innovatieve technologie uitrollen naar andere afdelingen.

Toestandskaart

Tijdens onze projecten werken we vaak nauw samen met stakeholders zoals gemeentelijke besturen, de provincie, de Vlaamse overheid, maar ook met andere nutsbedrijven en beheerders van publieke infrastructuur.

Vaak hebben zij hun eigen agenda en doelen op het vlak van openbare werken. Om onze samenwerking vlot te laten verlopen, vroegen we KPMG om toestandskaarten te ontwikkelen. Daarop brengen we de toestand van ons netwerk in kaart, alsook de leidingen van andere nutsmaatschappijen. Ondertussen zijn de gesprekken met de stakeholders in volle gang: we stemmen onze doelen op elkaar af en werken daarrond een meerjarenplan uit.

Het doel van de toestandskaart is om geplande werkzaamheden samen uit te voeren waardoor we de hinder voor de burger zo klein mogelijk houden.

Partnerships

Water-link en Pidpa bouwen labo van de toekomst

In juni 2020 beslisten de raden van bestuur van Pidpa en water-link om de krachten te bundelen om samen een laboratorium te openen op de terreinen van Blue Gate.

Dit labo van de toekomst wordt dé referentie op vlak van (drink)wateranalyse, snelle bepalingen, toegepast onderzoek en kwaliteit. We zetten ook in op samenwerkingen met onderzoeksinstellingen waaruit nieuwe partnerships groeien. Universiteit Antwerpen gaf alvast het goede voorbeeld en werkt samen met water-link partnerships uit.

De ruimte om dit ambitieuze plan te kunnen uitvoeren, wordt gecreëerd door de synergie-effecten. Gezamenlijk zal het nieuwe labo ongeveer een half miljoen analyses per jaar uitvoeren.

Het businessplan en het plan van aanpak zorgden begin 2021 voor de eerste quick wins en de formele goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst met Pidpa. We hopen om tegen midden 2024 dit gezamenlijke labogebouw op Blue Gate in gebruik te nemen.

Leerstoel Universiteit Antwerpen

In 2017 richtten we een leerstoel aan de Universiteit Antwerpen op rond de waterproblematiek. Dat nam drie topics rond water onder de loep: het sociologische, toxicologische en analytisch-technische aspect.

 • Sociologisch aspect
  Samen met Vlakwa voerde de leerstoel twee onderzoeken uit. Eerst bekeken ze het gebruik van kraanwater versus flessenwater. Want ondanks de vele sensibiliseringscampagnes blijft de Vlaming toch kiezen voor flessenwater. Er hangt namelijk nog altijd een negatief beeld aan ons kraantjeswater: het zou onveilig zijn, niet lekker smaken … Uit onderzoek blijken vooral mannen, ouderen en laaggeschoolden te kiezen voor flessenwater.In een tweede studie vroegen ze de Vlamingen hoe ze staan tegenover hergebruik van afvalwater voor de aanmaak van drinkwater. Daaruit blijkt dat de Vlaming dit idee maar beperkt steunt. Vooral ouderen, vrouwen en laaggeschoolden staan weigerachtig tegenover het idee.
 • Toxicologisch aspect
  De leerstoel en Vlakwa namen ook de verschillende kwaliteitsstandaarden voor drink- en oppervlaktewater van zeven gebieden wereldwijd onder de loep en vergeleken ze met Vlaanderen. De meningen zijn verdeeld over wat nu veilig en gezond drinkwater is. Vooral op het gebied van organische microcontaminanten zijn er grote verschillen. Dat kan deels worden verklaard door de complexe bepaling van deze stoffen.
 • Analytisch-technisch aspect
  Om het meetprobleem van de organische microcontaminanten op te lossen, zochten ze naar een verbeterde screeningsmethode. Er werd een app ontwikkeld om de resultaten sneller en nauwkeuriger te bepalen. Ze bestudeerden ook de screeningsresultaten van de voorbije jaren en identificeerden zo een aantal potentiële contaminanten.

De bedoeling was om de resultaten van de onderzoeken tijdens een evenement in 2020 bekend te maken. Door de coronacrisis zal dat nu doorgaan in het najaar van 2021.

Universiteit Antwerpen BlueApp

Universiteit Antwerpen ontwikkelde BlueApp: een open innovatieplatform dat de academische wereld verbindt met de industrie. Daarmee wil het kennis en ideeën bundelen, uitwerken en delen. En daar gaat water-link haar steentje toe bijdragen.

Onze afdeling ‘Onderzoek & Ontwikkeling’ heeft de nodige expertise op het vlak van onderzoek rond methode-ontwikkeling voor analyse van organische verontreinigingen in water en screeningstechnieken. Daarom sloegen we de handen in elkaar met Universiteit Antwerpen en startten we een samenwerking op waarbij water centraal staat. En dan vooral het onderzoek naar en de analyse van organische componenten in ruwwater (oppervlakte- en grondwater) en drinkwater.

Daarvoor dragen we een deel van onze gespecialiseerde analysetoestellen over aan Universiteit Antwerpen waar onderzoekers de toestellen inzetten voor hun projecten. Enkele water-linkmedewerkers gaan hen daarbij een handje helpen.

Voorlopig gebeuren de onderzoeken nog in het labo van Walem totdat de definitieve locatie op de Blue Gate-site in Antwerpen klaar is.

Project Zuiderdokken

De Zuiderdokken in Antwerpen krijgen een nieuwe duurzame bestemming met oog voor groen, circulair water en wateropvang. Dit project is een samenwerking met AG Vespa, stad Antwerpen en water-link.

Er komt onder andere een grote ondergrondse buffer die regenwater van omliggende daken opvangt. Dat water zal dienen voor besproeiing van het aangelegde groen, reinigen van de straten… Een deel van dat water wordt ook gezuiverd en zal als drinkwater dienen voor een gebouw in de wijk Nieuw Zuid.

De ondergrondse delen zoals de transportleiding, reinwaterkelder, regenwaterput en een circuit drinkwaterfonteinen worden al in 2021 opgeleverd. De waterzuiveringsinstallatie volgt in 2023 wanneer ook het gebouw van Triple Living, dat we voorzien van dit drinkwater, in gebruik wordt genomen.

Wat we doen

Investeren in klimaat en duurzaam ondernemen

Oplossingen voor droogte en waterschaarste

In 2020 zaten we rond de tafel met watersectorgenoten, kenniscentra, universiteiten, de haven van Antwerpen en met overheden zoals VMM. We gingen ook in dialoog met industriële stakeholders en vertegenwoordigers. En dit met één doel voor ogen: om samen een globale en doordachte aanpak uit te werken rond waterschaarste. We schakelden daarvoor onze ingenieurs en technologen in maar klopten ook aan bij externe consultants. Samen zochten we naar gepaste en langdurige oplossingen om de uitdagingen in de toekomst aan te gaan.

Er vielen al enkele duurzame oplossingen uit de bus:

 • wateropslag in waterspaarbekkens
 • waterscans voor waterhergebruik vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI)
 • gezuiverd water vanuit de industrie als kringloopwater herbestemmen
 • ontzilting van zout of lichtzout water
Nieuw spaarbekken Oelegem-Broechem

Om zomerdroogte en winterwateroverschot in het stroomgebied van de Maas op te vangen, zoekt water-link naar gepaste locaties voor een extra spaarbekken, bovenop de bestaande 7 miljoen kubieke meter ruwwaterreserve. We lieten daarvoor ons oog vallen op de zone tussen het Albertkanaal en de snelweg, aan de overkant van het reservoir Broechem. De Vlaamse regering en Vlaams minister Demir hebben op de ministerraad van 18 december 2020 hun steun geuit voor de studie naar een nieuw spaarbekken op deze locatie. Deze steun maakt het mogelijk voor water-link om dit project verder te ontwikkelen en de studie formeel aan te vatten.

De ligging biedt meerdere voordelen waaronder de integratie met de bestaande drinkwaterinfrastructuur en de omgeving. Bovendien ligt het aan een Natura2000-gebied en kan het spaarbekken mooi aansluiten bij de groene gordel van Antwerpen. Voordat we een beslissing nemen, zitten we samen met de vertegenwoordigers van het Albertkanaal (ENA) en met natuurverenigingen zoals Natuurpunt. We roepen de hulp in van kenniscentra en universiteiten om de lage-energie-installatie optimaal te verwerken in het landschap.

Met dit nieuwe spaarbekken verzekeren we (drink)waterbevoorrading voor huishoudelijke klanten, voor de industriële partners en de haven van Antwerpen.

Bovendien beschermen we daarmee het Albertkanaal in samenwerking met De Vlaamse Waterweg.

De mogelijkheden van brakwater-ontzilting

Om ook bij lange droogteperiodes onze klanten waterzekerheid te bieden, is onze engineerafdeling in 2020 gestart met een haalbaarheidsstudie en een basisontwerp van een middelgrote ontziltingsunit. Daardoor zouden we tot 50.000 kubieke meter water extra kunnen produceren per dag. Daarnaast kunnen we de ontziltingsunit inzetten om zeer lichtzout, ruw kanaalwater te ontzouten. Bij langdurige droogte wordt er namelijk water teruggepompt langsheen het Albertkanaal. Zout dokwater uit de haven van Antwerpen zorgt hierdoor voor verzilting van onze ruwwaterbron. Met de brakwaterfabriek kunnen we ook dit water behandelen

NRW-acties water-link 2020

Reeds enkele jaren is water-link sterk aan het investeren om de hoeveelheid non-revenu-water (NRW) te verlagen. Momenteel lopen er in dat kader dan ook een aantal projecten om enerzijds de monitoring op potentiële lekken te verhogen en anderzijds trachten we ook de hoeveelheid water die we verliezen voor het spoelen en onderhoud van het net te verlagen. Aansluitend aan NRW is ook het thema ILI (infrastuctuur lek-index) een permanent aandachtspunt met bijhorend actieplan.

Wat de monitoring van het net betreft lopen momenteel de volgende projecten :

Aqua Advanced & DMA-zones

In dit project implementeren we DMA’s (district metered areas) in het distributienet met de bijhorende monitoringsoftware. We voorzien de zones van debietmeters waarmee we het nachtverbruik opvolgen. Begint dat nachtverbruik plots te stijgen? Dan gaat ons lekopsporingsteam gericht op zoek naar mogelijke lekken. Ook de digitale watermeter speelt een belangrijke rol in dit project. Zo kunnen we vergelijken of het verbruik gelijk is aan de hoeveelheid water die we in een zone pompen.

Ook de kwaliteit van het drinkwater wordt gemonitord aan de hand van ingebouwde kwaliteitsmetingen.

Samengevat zorgt Aqua Advanced & DMA voor:

 • onlinemetingen van de watertoevoer
 • sneller en nauwkeurig opsporen van lekverliezen
 • nauwe opvolging van de waterkwaliteit

Het project liep al in district Ekeren, gevolgd in 2020 door zone Deurne-Zuid en Berendrecht. In 2021 zijn de zones Wilrijk-Hoboken en Mortsel-Edegem aan de beurt. In 2022 volgen de andere zones

Aquadvanced WN picture 2: © SUEZ Smart Solutions / Bruno Ranvier

Lekdetectie via satelliet

In 2020 zetten we een satelliet in om lekken op te sporen. En met succes! Aan de hand van de meetgegevens brengen we eventuele lekken in kaart. Onze ploegen gaan dan op deze locaties gericht op zoek naar de lekken. Op deze manier kunnen we om de twee jaar heel het waternet controleren op lekken. Vroeger kon dat maar om de vijf jaar. Een hele verbetering dus.

NRW tegengaan bij onderhoud leidingen

We verlagen het waterverlies bij het onderhoud van het drinkwaternet door:

 • nieuwe afspraken te maken over de spoelingen van nieuwe leidingen. Doel is om minder lang te spoelen en daardoor verlieswater te beperken.
 • een spoeltoestel te ontwikkelen om in te zetten bij het spoelen van netwerkuiteinden. Dit laat toe om het debiet van het spoelwater te bepalen. We meten er ook de kwaliteit van het spoelwater mee zodat we niet langer spoelen dan nodig. Dankzij de verzamelde data kunnen we ook de frequentie van de verschillende plaatsen waar we spoelen op punt zetten.

Circulair water

Al enkele jaren verkent water-link aan de hand van kleinschalige projecten de mogelijkheid tot circulaire waterzuivering. Want om toekomstige waterschaarste op te vangen, moeten we nu op zoek naar alternatieven. Het hergebruik van afvalwater is een voor de hand liggende optie.

De opgedane ervaring leert ons dat kleinschalige projecten, gericht op het leveren van zuiver drinkwater aan particulieren, technisch moeilijk zijn en een hoge kost met zich meebrengen.
Circulaire waterzuivering op grote schaal is wel een interessante piste. Dus wat als het eindproduct niet per se drinkwater moet zijn? Is industriewater dan een optie? Dit is een piste die we verder verkennen en onderzoeken met onze procestechnologen.

We mogen ook de bedrijven die rioolwaterzuiveringsinstallaties uitbaten niet vergeten. Want ook hun afvalwater kan opgewaardeerd worden naar drink- of proceswater.

We zijn er ons van bewust dat er bij circulair waterverbruik meer veiligheidsrisico’s komen kijken. We moeten dus met alle partijen in debat gaan om duidelijke veiligheidsregels uit te werken rond bijvoorbeeld monitoring en kwaliteitsopvolging.

Duurzaamheidsstrategie

Vorig jaar kondigden we onze duurzaamheidsstrategie aan. Vandaag presenteren we u de vijf pijlers van deze strategie.

 1. Zeker van water
  We ondernemen actie om de leveringszekerheid vandaag en in de toekomst te garanderen. We moeten dus waterschaarste in lange periodes van droogte vermijden. Dat doen we door de studie en aanleg van een spaarbekken en een brakwaterplant.
 2. Veilig en gezond
  Lekker, veilig en gezond kraanwater produceren is en blijft onze prioriteit. We bewaken de kwaliteit van bron tot kraan en willen het gebruik van chemicaliën in het productieproces nog verder afbouwen.
 3. Intern duurzamer
  Ook bij water-link zelf willen we onze ecologische voetafdruk verkleinen en inzetten op duurzame aankopen. Ook privacy, cyber security en groene financiering vallen onder deze pijler.
 4. Nabije partner
  Onze prioriteit? Tevreden klanten. U ziet ons vaak in het straatbeeld en meestal is dat voor werkzaamheden. Om zo efficiënt mogelijk te werken, slaan we de handen in elkaar met andere nutsmaatschappijen. We stemmen onze werken op elkaar af en beperken zo de hinder voor de buurtbewoners.
 5. Betrokken en veerkrachtig
  Onze medewerkers zijn de drijvende kracht achter water-link. Daarom zetten we volop in op onze MVO-strategie (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Ons doel? Medewerkers die zich goed voelen, die in veilige omstandigheden kunnen werken en mee zijn met de digitale wereld.
Duurzame energie

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, staat de bouw van drie windturbines op onze productiesite Oelegem op de planning. De milieu- en bouwvergunning zijn al in orde.

Wind is een propere bron van energie én het raakt nooit uitgeput. Wist u dat de CO2-uitstoot ervan vijftig keer lager ligt dan die van ‘grijze’ elektriciteit? Dankzij deze groene energie zal het waterproductieproces dus nog duurzamer verlopen.

Kerncijfers

Klanten20202019
Inwoners bediende gebied610.916597.265
Drinkwaterklanten194.444188.917
Watersaneringsklanten236.620231.093
Nieuwe rioolaansluitingen236363
Drinkwateraansluitingen523438
Tarieven20202019
HH basistarief (per m³)1,41391,4084
HH comforttarief (per m³)2,82782,8168
NHH vlak tarief (per m³)1,57211,5660
Waterleveringen20202019
Totaal geproduceerd volume (in m³)150.377.320150.362.341
Gemiddelde dagvolume (in m³)406.298404.831
Hoogste dagvolume (in m³)502.359478.605
Residentiële leveringen (in m³)29.863.12830.486.046
Industriële leveringen (in m³)56.491.03659.779.974
Leveringen aan andere waterbedrijven:
Pidpa, De Watergroep, TMVW en Evides (in m³)
61.128.65859.095.218
Totaal gefactureerd volume147.482.822149.361.238
Lengte leidingennet in km2.3132.303
Personeel20202019
Aantal medewerkers 522522
Aantal aanwervingen3156

Evenementen 2020

Nieuwjaarsreceptie

10 januari

Wat we toen niet wisten, was dat onze nieuwjaarsreceptie de enige gelegenheid zou zijn om informeel samen te zijn met de collega’s.  Gelukkig was het een geslaagd event, waarbij traditiegetrouw teruggeblikt werd op het voorbije jaar en getoost op een fijne verdere  samenwerking.

Bouw&reno Antwerp expo

11-19 januari

We mochten maar liefst 1086 bezoekers aan onze stand verwelkomen op de beurs Bouw&reno 2020. We vroegen hen om ons wedstrijdformulier in te vullen in het kader van de bewustwordingscampagne rond de digitale meters.  377 mensen wisten het antwoord op de vier vragen en mochten hun geluk beproeven aan het rad van fontein.
Ook onze huisgemaakte ice-tea op basis van kraanwater viel in de smaak bij onze bezoekers.

Eerste spadesteek nieuw vijzelgemaal Royerssluis en afvalwaterpompstation

3 februari

Annick De Ridder, schepen bevoegd voor Haven, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, André Gantman (voorzitter water-link) en Jan Goossens (CEO Aquafin) staken samen de eerste symbolische spadesteek in de grond op de werfsite. Daarmee gaven ze het startschot voor de grootschalige aanpassingswerken aan de rioleringsinfrastructuur van de stad Antwerpen grenzend aan het havengebied. 

De nieuwe rioleringsinfrastructuur gaat regen- en afvalwater van de binnenstad en enkele aangrenzende districten afvoeren. Hiermee gaan we de strijd aan tegen wateroverlast zoals voorzien in het Sigmaplan. Bovendien zijn deze werken ook nodig in het kader van de toekomstige renovatie van de Royerssluis. Die zal verlengd en verbreed worden.

Het nieuwe afwaterpompstation aan de Mexicostraat zal het afvalwater vanuit de binnenstad via een persleiding richting de waterzuivering van Antwerpen-Zuid pompen.
De werken duren tot begin 2024.

Onlinecampagne ‘Spaarzaam met water hoedoededa?’

11 juni

Verstandig omgaan met water, hoe doet u dat? Een belangrijke vraag, want nog te vaak denken mensen dat dit alleen nodig is bij waterschaarste. En dat is uiteraard niet zo: duurzaam omgaan met water is alleen effectief als we dat het hele jaar door doen. Dus toen zeven studenten van Hogeschool PXL hun stage figuurlijk in het water zagen vallen door COVID-19, besloten ze om een actie uit te werken voor de Vlaamse waterbedrijven rond duurzaam watergebruik.
Het succes van hun actie zat in de eenvoudige tips die ze op sociale media deelden. Want ook met kleine ingrepen in uw dagelijkse routine kunt u heel wat water besparen.

Induss ll bis operationeel

1 juli

Toen Air Products meer koelwater begon af te nemen en ArcelorMittal zijn waterproductie aan ons overliet, bereikte Induss II zijn limiet. Daarom startten we in 2018 met de bouw van Induss II bis en namen het in gebruik op 1 juli.

Dankzij deze investering breiden we onze capaciteit om koelwater te produceren uit van 280 m³/u naar 400 m³/u. Die stijging gebeurde stapsgewijs. In augustus 2020 begonnen we dan aan de aanleg van de 2 kilometer lange toevoerleiding naar ArcelorMittal. Sinds februari 2021 produceren we op volle toeren.

Water-link en Pidpa bundelen krachten

13 juli

Onze samenwerking met Pidpa breidt langzaam maar zeker uit. Zo hebben we het plan opgevat om samen een labo op te richten op de terreinen van het eco-effectief bedrijventerrein Blue Gate Antwerpen. Dit labo wordt de referentie in Vlaanderen op het vlak van (drink)wateranalyses, snelle bepalingen en toegepast onderzoek.

Plaatsing van de 100.000ste digitale watermeter

6 juli

In november 2018 ging het project van start waarbij we 200.000 oude watermeters vervangen door digitale. Op 6 juli 2020 werd de 100.000ste digitale meter geplaatst. Een mijlpaal!

Helaas zorgde COVID-19 voor wat vertraging van het project, maar er werden toch 91.266 digitale watermeters geplaatst in 2020. Tegen dit tempo zal het project afgerond zijn tegen mei 2021.

Drinkwaterleiding Zemst in dienst

18 september

Dit project maakt deel uit van een samenwerking tussen De Watergroep, Pidpa en water-link, waarmee we de leveringszekerheid in Vlaanderen verhogen.
De Watergroep nam de meterkamer voor haar rekening, Pidpa bouwde het opjaagstation en water-link zorgde voor de aanleg van een nieuwe waterleiding van 7 kilometer. Het project kostte 11 miljoen euro en ging eind september 2020 in dienst.
Dit project is een win-winsituatie: water-link levert vanaf 2021 4 miljoen m³ drinkwater per jaar vanuit het productiecentrum Walem en De Watergroep biedt vanaf dan zachter water aan zijn 30.000 klanten in Vlaams-Brabant.

Kerstpakket als verrassing aan huis

20 december

Om onze medewerkers te bedanken om zo lang, zo hard vanuit hun kot of onder aangepaste omstandigheden te werken, verrasten we hen met een kerstpakket aan huis. Want dankzij hen hebben we onze dienstverlening onverminderd kunnen verderzetten ook onder deze uitzonderlijke omstandigheden.

Contact & informatie

Algemene informatie

Water-link

Ondernemingsnummer: 0204.923.881

Rechtsvorm: opdrachthoudende vereniging

Labo: erkend en geaccrediteerd volgens EN 17025

Hoofdkantoor

Mechelsesteenweg 66

2018 Antwerpen

Voor al uw vragen

Vind het antwoord online

Of bel: 078 35 35 09

(op werkdagen doorlopend open van 8 tot 16 uur)

Voor dringende interventies

Bel 03 244 05 44 (permanent bereikbaar)