Jaarverslag

2017

Kent u de kracht van water?

Voorwoord

Onze aarde wordt ook ‘de blauwe planeet’ genoemd. Dat komt omdat ze voor 71 procent bedekt is met water. En toch moeten we daar spaarzaam mee omspringen.

Dat bleek nog maar eens in het voorjaar van 2017, toen Vlaanderen kampte met een uitzonderlijk lange periode van droogte. Dat leidde in juni tot een nijpend watertekort waarop de overheid antwoordde met een verbod om water te verspillen. Gelukkig vielen we nooit zonder – en dat is mede te danken aan de ruime productiecapaciteit van water-link.

Lees meer

Niets aan de hand dus? Nóg niet. Maar de harde realiteit van gisteren dwingt ons om na te denken over de uitdagingen van morgen. We moeten het aandurven om klassieke paden te verlaten en nieuwe horizonten te verkennen. Bijvoorbeeld met circulair watermanagement dat inzet op het hergebruik van lokale waterstromen. Wist u dat we bij water-link al bezig zijn met deze innovatieve aanpak? Zo draait er momenteel een pilootinstallatie die regen- en afvalwater zuivert tot drinkwater. En dat voor een prijs die vergelijkbaar is met die van ‘klassiek’ water.

Want bij water-link hebben we een droom. Iedereen inspireren om de kracht van water echt te benutten. Hoe we dat willen realiseren? Door drie wegen te bewandelen. Eén: voortdurend innoveren. Twee: investeren in slimme partnerships. En drie: bouwen aan ons team van de toekomst. Zo vullen we onze ambitie in om tegen eind 2020 trendsetter, voorkeurspartner én voorkeurswerkgever zijn in het nieuwe waterlandschap. Welke stappen we in 2017 al gezet hebben op dat uitdagende pad? Dat ontdekt u in dit jaarverslag.

Water-link inspireert iedereen om de kracht van water écht te benutten.

Visie en strategie

Water-link inspireert iedereen om de kracht van water écht te benutten.
Hoe?

Voortdurend innoveren

Tegen eind 2020 zijn we trendsetter in het nieuwe waterlandschap.

 • diensten voor circulair watermanagement uitbouwen
 • slimme monitoringssystemen opzetten
 • naar een onestopshop met vlotte service evolueren

Investeren in slimme partnerships

Tegen eind 2020 zijn we voorkeurspartner in het nieuwe waterlandschap

 • motivator worden van synergieën om waardecreatie te vergroten
 • facilitator worden voor aanbieders van innovatieve waterproducten
 • accelerator worden voor start-ups met duurzaamheidsfocus

Bouwen aan het team van de toekomst

Tegen eind 2020 zijn we voorkeurswerkgever in het nieuwe waterlandschap.

 • processen efficiënter maken binnen de nieuwe structuur
 • peoplemanagers motiveren om hun team te inspireren
 • medewerkers ontwikkelen via opleiding en coaching

We leveren drinkwater aan de burger, via contracten met steden en gemeenten.

Wat we doen

Waterlevering residentiële markt

Nieuwe websites om de burger te informeren

In mei 2018 lanceerden we onze vernieuwde www.water-link.be. De bezoeker ontdekt er nu in één oogopslag het aanbod van drinkwater, rioleringen , industrieel water en ons laboratorium – voordien verspreid over meerdere sites. Het platform integreert ook het pilootproject ‘Digitale Meters’: deelnemers checken er hun verbruik en meldingen. In september 2018 voegen we nog een e-loket toe, zo tillen we onze klantenservice naar een nog hoger niveau.

In februari 2018 ging www.waterstoring.be live. Is er een onverwachte onderbreking of een geplande werkzaamheid in de drinkwaterlevering of riolering? Dan biedt de site een antwoord op alle vragen van bezoekers. Wat is er aan de hand en wat zijn de gevolgen? Waar staan watercontainers of standpijpen als tijdelijke oplossing? En wanneer stroomt er weer water uit de kraan? Het enige wat de klant moet doen is zijn woonplaats intikken of op de kaart aanduiden: dat kan de klok rond. Laat hij zijn gegevens achter? Dan ontvangt hij een mail of sms met stand van zaken over de storing. De site biedt ook tips om problemen met de eigen binnen­installatie op te lossen.

Benieuwd? Check de video.

Privacygegevens beschermd volgens GDPR

Als websitebeheerder moet je de privacydata van je bezoekers respecteren. Zeker nu de GDPR-wet van kracht is (voluit: General Data Protection Regulation). Die regelt het be­heer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van burgers. Bij water-link zijn we helemaal in lijn met de voorschriften. Zo stelden we een Data Protection Officer (DPO) aan die onze organisatie en klanten beschermt tegen datalekken en andere veiligheids­risico’s.

Digitale meters verschaffen inzicht in waterverbruik

Tegen eind 2020 willen we bij iedere klant een digitale meter installeren. Een digitale meter maakt slimme diensten mogelijk, zoals het opvolgen van het waterverbruik. In april 2017 startten we met een pilootproject voor duizend meters. Die hangen nu in woningen en appartementen (collectors). In de kelder, op het gelijkvloers en de verdiepingen. En zelfs in overdekte putten en in openlucht. Wat blijkt? Zo goed als elke meter werkt helemaal zoals het hoort: een groot succes dus.

Waarom we zo’n voorstander zijn van de digitale meter? Omdat het onze klanten een beter inzicht geeft in hun waterverbruik. Ze kunnen het vergelijken met gelijkaardige gezinnen. En de factuur komt niet meer als een verrassing. Sterker nog: piekt het verbruik opvallend, bijvoorbeeld door een lek? Dan kan de klant daarvan een melding ontvangen.

Extra voordelen van de digitale meter:

 • comfort – De klant moet zijn meterstand niet meer zelf opnemen en doorgeven. Het toestel seint die vanop afstand door.
 • kwaliteitsborging – Is er sprake van terugstroom, waarbij water uit de woning terug naar het drinkwaternet vloeit? Dan signaleert de meter dat meteen.
 • veiligheidsgarantie – Het toestel kan de gebruiker waarschuwen voor vorstgevaar. Zo kan hij tijdig actie ondernemen.

Residentiële markt in cijfers

101.310 verwerkte documenten

76.068 verwerkte oproepen

1.249 geplaatste wateraansluitingen

291 geplaatste rioolaanluitingen

We beheren gemeentelijke en stedelijke rioleringen.

Wat we doen

Rioolbeheer voor de residentiële markt

Hemelwaterplannen zijn bijna klaar

Het klimaat verandert – met bijvoorbeeld meer zomeronweders tot gevolg. Steden en gemeenten moeten hun rioolstelsel daarop voorbereiden. Daarom werken we samen aan hemelwaterplannen: daarin reiken we efficiënte oplossingen aan voor de wateroverlast van vandaag en morgen.

De voorbije jaren boog water-link zich over zo’n plan voor de stad Antwerpen en de gemeente Kontich. We brachten alle mogelijke maatregelen in kaart en oordeelden welke het duurzaamst zijn. In de stedelijke omgevingen bakenden we zones af waar er geen mogelijkheid is om een regenwaterstelsel aan te sluiten op een waterloop (omdat die er niet is). En voor het platteland werkten we een voorstel uit dat focust op extra grachten. De resultaten van het hemelwaterplan lichtten we toe aan de werkgroep Visie, het schepencollege van de stad Antwerpen en de gemeenteraads­commissie van de gemeente Kontich. Volgende stappen die zijn gepland tegen het voor­jaar van 2018. Een definitieve versie van het plan opstellen (inclusief inspiratieboek) en eventuele deelrapporten maken.

Ontdek de afstroomgebieden voor de gemeente Kontich:

Ontdek de centrumgebieden voor de stad Antwerpen:

KleurStelsel
DonkerblauwOptimaal gescheiden
LichtblauwOptimaal gescheiden: maar we lozen primair op buffer, parkvijver, …
TurquoisePragmatisch gescheiden: we checken per project de technische haalbaarheid.
LichtgroenGemengd: alle neerslag wordt geïnfiltreerd.
GeelGemengd: groot deel van de neerslag wordt geïnfiltreerd dankzij lokale buffers.
OranjeGemengd: weinig potentieel om te infiltreren

Assetmanagement-methodologie wordt uitgerold

Water-link bouwt al enkele jaren aan een assetmanagement-methodologie. Dat betekent dat we meerwaarde willen creëren voor de hele organisatie door in te zetten op onze assets. Hieronder vallen ook de rioleringen. Daarom werken we al even aan een inspectie­plan om onze riolen optimaal te beheren. Doel­stellingen, verwachtingen en haal­baarheid lagen al vast. In 2017 onderzochten we hoe we risico’s kostenefficiënt in kaart kunnen brengen en opvolgen. Voor good practices keken we naar rioolbeheerders in Nederland. Het finale plan legden we voor aan de Vlario-werkgroep met riolerings­experts.

Het inspectieplan verdeelt de riolen in risicoklassen. De indeling is gebaseerd op de inventarisatie die rio-link enkele jaren geleden maakte. Uiteraard actualiseerden we de info en vulden we die aan met nieuwe inzichten – onder meer na camera-inspecties en renovaties.

Nu de methodiek op papier staat, is het tijd om haar uit te rollen. We goten de camera-inspecties al in een investeringsmatrix voor alle aangesloten gemeente- en stads­besturen. Zo kennen zij alvast de kosten en kunnen ze hun geplande wegen­werken afstemmen op onze matrix. Doel? Dat ze bij de volgende legis­latuur snel tot een overeenkomst komen voor het investerings-, renovatie-, herstellings- en onderhouds­programma van hun rioleringsstelsel.

Inspectieplan voor het district Antwerpen

Collectief beheerprogramma voor individuele zuiveringsinstallaties

Zones zonder rioleringsnetwerk hebben een IBA-installatie (Individuele Behandeling Afvalwater). Wist u dat water-link er een aantal collectief beheert? Namelijk voor de stad Antwerpen en de gemeenten Boechout, Kontich, Kalmthout, Ranst en Schoten. In 2017 voegden we daar Edegem aan toe.

Op vraag van de stad of gemeente voert water-link een kwaliteitscontrole uit op het effluent van eigenaars die hun afvalwater zelf zuiveren met een IBA. We checken of hun gezuiverde water voldoet aan de voorschriften. Is dat zo? Dan mogen ze met onze kwaliteitsgarantie een vrij­stelling vragen voor de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Is dat niet zo en willen ze hun IBA niet meer op eigen kosten in orde brengen? Dan doen we het voorstel om in ons collectieve beheer­programma te stappen.

Aanleg van drukrioleringen

Een alternatief voor de klassieke rioleringen? Dat zijn drukrioleringen. Zie het als een netwerk van pompputten: elk met een installatie om afvalwater te pompen naar een gemeenschappelijke persleiding. Het afvalwater wordt dan onder druk afgevoerd naar een lagergelegen rioleringsnetwerk. Een van de grote voordelen is dat we de leidingen minder diep moeten leggen. water-link haalde een openbare aanbesteding binnen om zo’n netwerk op te zetten in Kapellen. In 2017 zijn we gestart met de werken, waarvoor de gemeente subsidies krijgt van de overheid.

Rioolbeheer in cijfers

Evolutie investeringen in rioolbeheer

€26 miljoen geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding van riolering en installaties van individuele waterzuiveringseenheden.

103km riolering preventief geruimd en 25km riolering geïnspecteerd.

253 Hydraulische Adviezen afgeleverd.

We leveren proceswater op industriële sites.

Wat we doen

Waterlevering aan de industrie

In 2017 leverde water-link 10.000.000 m3 proceswater aan de industrie. Dat doen we met eigen Induss-installaties die 24 uur per dag operationeel zijn, goed voor een leverings­betrouwbaarheid van bijna 100 procent. Opvallend dit jaar? De markante stijging in de bevoorrading met tankwagens. Onze installaties in Antwerpen en Gent vulden in 2017 liefst 570 tankwagens met proceswater, tegenover 497 in 2016.

Induss I krijgt vierde lijn

Aan de Scheldelaan in Antwerpen pronkt onze waterfabriek Induss I. In 2016 voegden we een derde lijn toe en in 2017 kwam daar al de beslissing voor een vierde bij. Dat hebben we te danken aan het grote vertrouwen van onze havenklanten, zoals Total Raffinaderij Antwerpen: dat wisselt zijn eigen installatie voor demiwaterproductie voor een extra afname op ons netwerk.

Eenmaal deze nieuwe lijn in dienst is, zal Induss I nu gemiddeld 1.250 m3 ultrapuur demiwater per uur produceren, op piek-momenten zelfs 2.000 m3. Dat is zowat één olympisch zwembad per uur. Geen wonder dat de waterinstallatie daarmee tot de grootste van Europa behoort.

Induss VII schoot in actie

Sinds 2017 draait onze zevende waterinstallatie op de site van EOC Evergem op volle toeren. EOC is een chemisch bedrijf dat onder meer latex en kleefmiddelen maakt. De Induss VII produceert:

 • proceswater van drinkwaterkwaliteit (via grondwaterwinning, zandfiltratie en desinfectie)
 • demiwater van twee verschillende kwaliteiten
 • onthard water

Water-link neemt het hele projectmanagement voor zijn rekening: van design, over leidingwerken, tot waterbehandeling. Het water stroomt via een eigen leidingwerk naar drie sites van EOC. Induss VII draait volautomatisch én zelfstandig: vanuit onze controle­kamer in Rumst doen we de klok rond aan monitoring.

Induss II in Gent breidt uit

Water-link bereikte een akkoord met een Vlaamse staalproducent voor de levering van proceswater. Zo hoeft die zelf niet in capital expenditures (capex) te investeren voor deze non-core business. Bovendien weet de klant precies wat het proceswater hem de volgende jaren zal kosten.

Om aan de vraag te beantwoorden, voeren we nu een productie­-uitbreiding uit bij de Induss II. Het proceswater is opgepompt oppervlaktewater dat we in drie stappen zuiveren tot de gewenste kwaliteit:

 1. grove filtering – om grotere partikels als takjes en blaadjes te onderscheppen.
 2. ultrafiltratie – om het water nog meer te zuiveren.
 3. omgekeerde osmose – om een groot deel van de zouten te verwijderen.

Het is de bedoeling dat we tegen eind 2019 proceswater leveren aan de staalproducent.

Industriële waterleveringen in cijfers

Van 2016 naar 2017 zijn onze leveringen met meer dan 30% gestegen

De gemiddelde beschikbaarheid van de 6 Induss productiesites bedraagt  99,96%.

24/7 laadstations vrachtwagens gedemineraliseerd water

In 2017 heeft Induss 570 volle vrachtwagens gedemineraliseerd water geleverd aan onze klanten. Dit is een stijging van 14% tov 2016. Induss voorziet in 2 automatische laadstations, zowel in de Antwerpse als Gentse Haven, waarbij opgeleide vrachtwagen chauffeurs, zelf 24/24 en 7/7 gedemineraliseerd water kunnen laden.

Vaak wordt dit water gebruikt als ingrediënt voor eindproducten, maar ook voor het aftesten onder druk of het spoelen van een nieuwe installatie. Het gebeurt ook dat het Induss gedemineraliseerd bulkwater als back-up water wordt gebruikt, bij calamiteiten van klanten hun eigen deminwater productie-installaties.

Van 2016 naar 2017 zijn onze leveringen van bulkwater met 14% gestegen

Water-link verzorgt het volledige watermanagement voor bedrijven

We leveren drinkwater aan waterbedrijven.

Wat we doen

Waterlevering aan waterbedrijven

Stijgend aantal leveringen

In het voorjaar kampten we met een uitzonderlijk lange periode van droogte. Dat zorgde ervoor dat onze Aquaduct-partners Farys en De Watergroep extra veel water af­namen. Zo konden we Vlaanderen blijven bevoorraden – zelfs tijdens de droogtepiek op 10 juni 2017.

Farys wordt trouwens een steeds grotere klant. Dankzij hun nieuwe transportleiding  Opwijk-Asse steeg hun afname in 2017. En die zal blijven stijgen – want Farys werkt volop aan infrastructuurprojecten die klaar zullen zijn tegen 2019.

Uitbouw van Zuiderproductie

Sinds begin 2017 is onze nieuwe zuiveringslijn in Walem operationeel. Deze eenheidgarandeert 150.000 m³ water per dag. Verwachtingen rond flexibiliteit en leveringszekerheid zijn daarmee ruimschoots ingelost en zelfs overtroffen. We bouwen de lijn meteen verder uit. Er is alvast een project gestart voor autonome energievoor­ziening. En we brengen alles in gereedheid om de lokale drinkwaterkelders uit te breiden.

Samenwerking met Pidpa

Grote verandering in waterland: eind 2017 gooiden water-link en Pidpa het op een akkoord voor een intense samenwerking. Samen investeren we 42 miljoen euro in een drinkwaterleiding DN900. Die verbindt onze productiecentra Noord en Zuid met de productie­centra van Pidpa. Dat levert een win-winsituatie op.

Wij:

 • kunnen tot 100.000 m3 water per dag méér leveren uit de Noorder- aan de Zuiderproductie (een enorme verbetering voor onze leveringszekerheid).
 • komen tot 10 dagen langer toe met onze waterreserves van Broechem (als het Albert-kanaal niet bruikbaar zou zijn).
 • kunnen de extra waterleveringen aan de Watergroep in Zemst realiseren via de water­toren Mechelen-Zuid van Pidpa (wij hoeven dus zélf geen nieuwe leiding Walem-Mechelen Zuid meer aan te leggen).

Pidpa:

 • krijgt extra leveringszekerheid in de regio Lier – Mechelen – Boom, waardoor de pompkosten dalen.
 • heeft een verhoogde waterlevering aan Wommelgem, Wijnegem en Schoten vanuit de Noorderproductie van water-link.

Wat met de grensgemeenten waar momenteel water-link én Pidpa instaan voor drink­water­levering – namelijk Boechout, Kontich en Kapellen? Zij krijgen de mogelijkheid om volledig over te stappen naar Pidpa. Dat zal daarvoor tot een half miljoen m3 per jaar extra afnemen van water-link.

Door deze unieke samenwerking profileert water-link zich als waterproducent én voorkeurs­leverancier. Zo positioneren we ons sterk in het veranderende waterlandschap en blijven we instaan voor de waterdistributie in Antwerpen.

Kerncijfers

Klanten20172016
Inwoners bediende gebied634.704652.604
Drinkwaterklanten197.882193.029
Watersaneringsklanten240.058235.205
Nieuwe rioolaansluitingen490520
Drinkwateraansluitingen505758
Gesaneerde loden aansluitingen N/A324
Tarieven
Huishoudelijk basistarief (per m³)1,34371,3068
Huishoudelijk comforttarief (per m³)2,68742,6136
Niet huishoudelijk vlak tarief (per m³)1,49401,4530
Waterleveringen
Totaal geproduceerd volume (in m³)143.571.114139.778.974
Gemiddelde dagvolume (in m³)382.644381.259
Hoogste dagvolume (in m³)455.165,5488.932
Residentiële leveringen (in m³)30.091.94332.214.416
Industriële leveringen (in m³)56.851.60554.970.140
Leveringen aan andere waterbedrijven:
Pidpa, De Watergroep, TMVW en Evides (in m³)
50.331.45049.586.931
Totaal gefactureerd volume137.274.998136.771.487
Lengte leidingennet in km2.5002.488
Personeel
Aantal medewerkers 464449
Aantal aanwervingen4122

Belangrijke gebeurtenissen in 2017

Minister opent Zuiderproductie Walem

In 2017 opende water-link de nieuwe zuiveringseenheid Zuiderproductie in Walem. Goed voor nog betere kwaliteit en nog hogere productie. Joke Schauvliege, minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, knipte op vrijdag 28 april het officiële openingslintje door, samen met onze voorzitter André Gantman.

Waarom een nieuwe zuiveringseenheid? Omdat onze levering aan waterbedrijven jaar na jaar blijft stijgen. Farys, de Watergroep, Pidpa en het Nederlandse Evides rekenen op ons voor betrouwbaar en betaalbaar drinkwater. Daarom bouwden we een extra vol­auto­matische zuiveringseenheid met een capaciteit van 150.000 m3 per dag. Veel zuivering­s­capaciteit vraagt natuurlijk om veel ruw water. Dat is voorradig in het omgebouwde spaarbekken Eekhoven: wat onze reserves nu verhoogt tot 1,8 miljoen m³. Dat maakt water-link tot de grootste drinkwaterproducent in Vlaanderen. Het drinkwater uit de Zuiderproductie vloeit trouwens niet alleen in de Rupelregio en de Antwerpse zuidrand, maar ook in Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen.

Proefproject met Colruyt voor circulaire waterhuishouding

Water is een schaars goed. Daarom gaan er steeds meer stemmen op voor een circulaire waterhuishouding. Een concept waarbij water niet verloren gaat maar wordt herbruikt. Als expert staat water-link graag mee aan de wieg van deze nieuwe technologie. Daarom stapten we mee in een pilootproject op vraag van Colruyt, dat we op 8 september 2017 voor­stelden aan de pers.

We merken dat onze klanten almaar vaker zelf drinkwater willen produceren. Belang­rijkste drijfveren zijn duurzaamheid, autonomie en financiële voordelen. Daarom contacteerde Colruyt ons in november 2016. Hun vraag? Of we wilden helpen om af­valwater te recupereren. Samen met het Luxemburgse Nereus/AMT plaatsten we een pilootinstallatie in ons productiecentrum Walem. Daar komen diverse soorten ruw water binnen; gaande van regenwater tot grijs afvalwater uit een woonblok van Woonhaven Antwerpen.

Belangrijk: we willen de klant niet méér laten betalen dan bij de klassieke aankoop van water.

Leerstoel aan Universiteit Antwerpen voor nog zuiverder drinkwater

Sinds 1 juni 2017 heeft water-link een leerstoel aan de Universiteit Antwerpen (UA). We bundelen onze krachten om te streven naar nog zuiverder drinkwater.

Water-link was altijd al vooruitstrevend in de screening van vervuilingselementen. Ons drinkwater is dus lekker en gezond: dat staat als een paal boven … water.
Het onderzoek focust op nieuwe vormen van vervuiling, die tot nu toe onvoldoende bekend zijn. Want oppervlaktewater zou bijvoorbeeld een lage concentratie  reststoffen bevatten van producten uit ons dagelijks leven (denk aan cosmetica, medicijnen en bestrijdingsmiddelen). Vandaag is de analyse van dergelijke molecules nog duur en omslachtig. Daarom gingen we een samenwerking aan met  UA. Doel van de water-link-leerstoel? Een methode ontwikkelen om oppervlaktewater snel te screenen op meerdere vervuilingsmolecules tegelijk. Een uniek analyseapparaat en specifieke kennis van UA en water-link moeten leiden tot een hypernauwkeurige screening. Zo vermijden we te allen tijde dat accidentele vervuiling in ons drinkwater terechtkomt.

‘Spread the Water’ promoot het drinken van kraantjeswater

Hebben mensen dorst? Dan grijpen velen van hen spontaan naar flessenwater. Terwijl bij iedereen thuis drinkbaar water uit de kraan stroomt. Ons promo­team trok in de zomer van 2017 naar buiten om daarin verandering te brengen. Met de campagne ‘Spread the Water’ spoorden ze mensen aan om meer kraantjeswater te drinken. Want het is lekker en gezond, goed voor het milieu én beter voor de portemonnee.

Water-Link kantelt Induss en rio-link in

Het nieuwe waterlandschap schotelt ons uitdagingen voor. Om die het hoofd te bieden, bundelden we in 2017 de krachten van water-link (drinkwater voor burgers), Induss (proceswater voor de industrie) en rio-link (beheer van rioleringen). Voortaan gaan we verder onder de naam water-link: met de neuzen in dezelfde richting werken we aan één visie en strategie. Ongetwijfeld wordt het een boeiende wissel­werking. Zo zal het circulair waterhergebruik in de industrie inspireren tot nieuwe technieken in onze drinkwater- en rioleringsactiviteiten.

Toestandskaart brengt infrastructuur in beeld

Water-link ontwierp een toestandskaart voor drinkwaterleidingen en rioleringen. Dat ene model toont ons nu alle informatie over onze ondergrondse infrastructuur.Ook de gegevens van energie en telecom zullen voor Antwerpen worden geïntegreerd. Zo krijgen we een betere kijk op de prioriteiten en de kosten voor heraanleg. Die is doorgaans gekoppeld aan wegenis- en rioleringswerken, daarom namen we ook die mee op in het plan. Voor Antwerpen integreerden we bovendien het hemelwaterplan dat we voor de stad maakten.

De toestandskaart geeft ons een totaalbeeld op straatniveau waardoor we betere beslissingen kunnen nemen bij heraanleg. Gevolg? Budgetten voor boven- en ondergronds beheer worden beter besteed. En omwonenden ondervinden minder hinder, omdat hun straat na de heraanleg voor járen vrij is van werken. Maximale efficiëntie, dus.

Over Ons

Kom meer te weten over ons bedrijf door op de onderstaande knop te klikken.

Downloads

Contact & informatie

Algemene informatie

Water-link
Ondernemingsnummer: 0204.923.881
Rechtsvorm: opdrachthoudende vereniging
Labo: erkend en geaccrediteerd volgens EN 17025

Hoofdkantoor

Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen

Voor al uw vragen

Vind het antwoord online
Of bel: 078 35 35 09
(op werkdagen van 8 tot 12 en van 13 tot 16 uur)

Voor dringende interventies

Bel 03 244 05 44 (permanent bereikbaar)