Jaarverslag

2016

Voorwoord

Zeker van water: dát is de belofte die water-link doet. En elke dag opnieuw maken we die ook waar. Al 135 jaar zorgen we dat er kwaliteitsvol drinkwater uit de kraan stroomt: 24 uur op 24.

Om dat te realiseren, blijven we voortdurend investeren in onze infrastructuur. We zetten in op onze ‘assets’, om het in vakjargon te zeggen. Dat zijn bijvoorbeeld leidingen: in 2016 vernieuwden we liefst 39 kilometer. We voerden ook heel wat riolerings- en wegeniswerken uit. Dat leidt tot maximale synergie en minimale hinder voor de omwonenden. Wist u dat ons netwerk ook stelselmatig wordt uitgerust met sensoren? Zo kunnen we het optimaal monitoren, om afwijkingen proactief op te sporen en snel aan te pakken.

Lees meer

Nog een mijlpaal in 2016: de opstart van een nieuwe zuiveringseenheid in Walem. Weer een bewijs dat we ons engageren om de grootste waterproducent van Vlaanderen te zijn en blijven. Vanuit die eenheid leveren we nu nog meer water aan onze partners Farys en de Watergroep. Vandaag telt water-link vier moderne zuiveringseenheden: die garanderen een uitstekende waterkwaliteit voor de gevraagde volumes. Straks leveren we trouwens ook aan Vlaams-Brabant, daarmee sloten we in november een langetermijnovereenkomst af.

Stilstaan is achteruitgaan, daarom blijft water-link innoveren. Bijvoorbeeld via onderzoek naar kleinschalige zuivering en naar nieuwe zuiveringstechnieken bij circulaire waterhuis­houding. We blijven ook onze kennis verruimen: de oprichting van de water-link leerstoel aan de Universiteit Antwerpen is daar een mooie getuige van.

Tot slot zet ik graag nog even de slimme meter in de kijker. In 2016 is een proefproject gestart, met de installatie van 1000 slimme meters. Bedoeling is om die op korte termijn bij ál onze klanten te plaatsen. Dankzij zo’n meter kunnen we klanten verwittigen bij een lek of waarschuwen bij vorstgevaar. Ook zullen we betaalproblemen beter kunnen opvolgen en in het beste geval voorkomen, zodat we minder vaak de watertoevoer moeten afsluiten. Dat aantal afsluitingen is in 2016 trouwens al sterk gedaald – dankzij een intense samenwerking met de OCMW’s om betaalproblemen proactief aan te pakken.

U merkt het: water-link sloeg een nieuwe weg in en gaat daar in volle vaart vooruit.

Zodat onze klanten ‘zeker van water’ kunnen zijn.

Wat we doen

Waterlevering residentiële markt

Residentiële leveringen (m³)

Totaal residentiële leveringen (m³)

Nieuw infrastructuurbeheer

In 2016 vierde water-link zijn 135ste verjaardag. Al die tijd al staan we de klok rond klaar om klanten optimaal te bedienen. Duikt er onverhoopt toch een probleem op? Dan zetten we alles op alles om dat snel te verhelpen. In 2016 bleven die ongeplande onderbrekingen beperkt, dankzij onze continue investeringen in de vernieuwing én uitbreidingen van leidingen (39 kilometer nieuwe leidingen in 2016). Daarmee zijn de eerste stappen gezet van een nieuwe aanpak van ons infrastructuur­beheer, gebaseerd op assetmanagement.

Nieuwe afdeling

Ook nieuw? Onze afdeling Customers Services & Sales. Die buigt zich over alle klantgebonden activiteiten. Het start­schot van een moderne dienstverlening, waarbij we ook nieuwe producten en diensten ontwikkelen op vraag van de klant. Zo willen we een slimme watermeter installeren bij al onze klanten. Draait het proefproject met 1000 meters positief uit? Dan gaan we in 2018 écht van start, om tegen einde 2020 bij iedereen een slimme meter te hebben.

Meer leveringen

De levering aan residentiële klanten is gestegen. Het goede weer en de lange droogte­periodes in 2015 resulteerden in een meerverbruik dat zichtbaar is op de eindafrekening van 2016. We verwelkomden ook meer dan 3.700 nieuwe drinkwater- en 520 nieuwe watersaneringsklanten.

Voordelig tarief

In 2016 lanceerde Vlaanderen een nieuwe tariefstructuur voor water. Een ingrijpende omschakeling voor onze klanten. Die verliep vlot door proactieve en heldere communicatie. De WaterRegulator gaf ook al groen licht voor ons tarievenplan 2017-2022. In Vlaanderen zijn wij trouwens het enige grote waterbedrijf dat zijn tarief niet verhoogt (op de indexering na).

Wat we doen

Riolering residentiële markt

Rio-link

Rio-link nv is een dochtermaatschappij van water-link en Aquafin.
Rio-link beheert de gemeentelijke en stedelijke rioleringen.

Stijgend aanbestedingsvolume 

Nu de gemeentelijke legislaturen halfweg zijn, komt ons investeringsvolume op kruissnelheid. In 2016 brachten we projecten op de markt voor samen meer dan 22 miljoen euro. We begonnen met de rioleringswerken in 29 straten. En rondden de ontwerpplannen af van heel wat dossiers. Dat is veelbelovend voor 2017: we mikken op 100 aanbestedingen voor een investeringsbedrag van bijna 80 miljoen euro.

2709

km riolering in beheer

Investeringsvolume 2013 – 2016

Verbeterd rioolstelsel

Rio-link zet sterk in op de kwaliteit van zijn rioolstelsel. De voorbije jaren brachten we de toestand ervan in kaart. Wat bleek? Nogal wat riolen kampten met functionele problemen (zoals aanslibbing en wortel-ingroei) of structurele problemen (zoals een breuk of lek). Onder­tussen werden de slechtste riolen vervangen en kreeg elke gemeente een onderhouds­plan. Die aanpak werpt nu zijn vruchten af: we stellen vast dat het aantal herstellingen aan een huisaansluiting of kolkaansluiting jaar na jaar daalt.

37

pompstations in beheer

Herstellingen huis- en kolkaansluitingen 2012 – 2016

Straatkolken reinigen we minstens twee keer per jaar. En dan is er nog het algemene ruimingsprogramma – waarbij we overtollig slib en vuil uit riolen verwijderen om voldoende afvoer- en buffercapaciteit te waarborgen. In 2016 ruimden en inspecteerden we de historische sifons op de rioolcollector onder het Antwerpse Asiadok. Een huzarenstuk, want de afmetingen en diepteligging van de kokers vroegen om strenge veiligheids­maatregelen. Heugelijke vaststelling: de gemetste sifons verkeren nog in prima staat, ondanks hun gezegende leeftijd.

Doordacht inspectieplan

In 2016 hebben we een nieuwe stap gezet in onze assetmanagement-aanpak. We stippelden een gericht én betaalbaar inspectieplan uit voor het rioleringsstelsel, volgens de:

  • rioolkenmerken: ouderdom, materiaal, afmetingen, …
  • omgevingskenmerken: ligging in belangrijke invalswegen, aanwezigheid van handelscentra, nabijheid van openbare voorzieningen, …

In 2017 inspecteren we in Stad Antwerpen de riolen uit de hoogste risicoklassen met een rijdende of putcamera. Bedoeling? Tegen het najaar van 2018 een onderbouwd voorstel klaar hebben voor het investerings-, renovatie-, herstellings- en onderhoudsprogramma van de volgende legislatuur.

341

IBA’s in beheer

Nieuw renovatieprogramma

We blijven onze kennis in en ervaring met renovatietechnieken uitbreiden. Zo namen we deel aan twee onderzoeks­projecten rond de renovatie van inspectieputten en huis­aansluitingen (in samenwerking met Vlario en  IKT Duitsland). Rio-link startte ook met een renovatieprogramma. Want renoveren we tijdig? Dan vermijden we ernstige schade en de bijbehorende herstellingskosten. Tegelijk beperken we de hinder voor omwonenden – omdat we de weg niet hoeven open te breken.

72

Nieuwe IBA’s

Proactieve hemelwaterplannen

Het klimaat verandert – met bijvoorbeeld meer zomeronweders tot gevolg. Steden en gemeenten moeten hun rioolstelsel daarop voorbereiden. Daarom werken we samen met hen aan hemelwaterplannen: daarin reiken we efficiënte oplossingen aan voor de wateroverlast van vandaag en morgen. In 2016 rondden  we het hemelwaterplan van Schoten af. Dat van Antwerpen is klaar tegen het voorjaar van 2017 – daarna is Kontich aan de beurt.

Hoe pakken we zo’n hemelwaterplan aan? We brengen alle mogelijke maatregelen in kaart en wegen af welke het duurzaamst zijn en het sterkst bijdragen tot de robuustheid van ons rioolstelsel tegen overstromingen. Denk aan groendaken, regenwaterputten en infiltratiesystemen op privaat domein. En aan de ontharding van parkeerstroken, integratie van groenzones en plaatsing van bufferbekkens op openbaar terrein.

Staan er nieuwe stedelijke ontwikkelingsprojecten op stapel? Dan adviseren we daar om waterbuffering te integreren en om te zoeken naar bestemmingen voor het opgevangen water. Zo dragen we ons steentje bij aan de sensibilisering rond duurzaam en integraal waterbeheer.

Professioneel advies

Ons engagement op korte en lange termijn: een duurzaam en efficiënt rioolbeheer voor steden en gemeenten – afgestemd op hun wensen, behoeften en infrastructuur­plannen. Nieuw aangelegde riolen moeten zeker honderd jaar meegaan: daarom moeten ze nú al klaar zijn voor de klimaatverandering.

Via doordacht assetmanagement stellen we betaalbare plannen op voor het onderhoud, de renovatie en vervanging van het rioolstelsel. Projectontwikkelaars en bewoners krijgen advies: hoe zorgen ze voor een goede afwatering, vermijden ze terugslag vanuit de riolering, beschermen ze het gebied tegen overstroming, …?

Om dat engagement te realiseren, heeft rio-link een ambitieus investeringsprogramma. Dat telt bijna 200 miljoen euro en loopt over de periode van 2016 tot 2020.

520

Nieuwe aansluitingen

Wat we doen

Diensten en leveringen industrie

Industriële leveringen (m³)

Totaal industriële leveringen (m³)

Induss

Geen industrie zonder water. Onze organisatie zorgt voor dat ‘werkinstrument’, via twee takken:

  • Water-link produceert en levert kwaliteitsvol proceswater. Onze accountmanagers zorgen ervoor dat klanten krijgen wat ze vragen. En onze waterexperts delen al hun knowhow met hen.
  • Induss buigt zich over de volledige watercyclus op een industriële site. Dat is: deminwater en stoom produceren en leveren, afvalwater saneren en hergebruiken.

In deze sectie leest u meer over de verwezenlijkingen van Induss.

Onberispelijke dienstverlening

Induss streeft naar operational excellence – we willen uitblinken in onze dienstverlening. Alles moet meteen goed zijn: dat is ons motto bij de exploitatie van de installaties van ons én van onze klanten.

Maatschappelijk engagement

Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt een hoofdrol in de bedrijfsstrategie van Induss. Een audit bevestigde dat we de certificaten ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieuzorg) terecht bezitten. Ook de audit voor de al verworven VCA**-erkenning (veiligheidszorg) verliep positief. Helemaal terecht, onder meer omdat we in 2016 – voor het tweede jaar op rij – núl arbeidsongevallen hadden. Met deze internationale certificaten op zak zetten we een verdere stap in de professionalisering van ons bedrijf.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook kijken naar de volgende generatie. Dat deden we in 2016 met onze deelname aan het Vlajo-project ‘Ondernemers voor de Klas’. Zo delen we ons enthousiasme over ondernemen én houden we voeling met de werknemers van morgen.

Induss als totaalontzorger

Induss zoekt voortdurend naar competitieve oplossingen voor industriële bedrijven. We voorzien hen van water en nemen activiteiten over die niet tot hun corebusiness behoren.

Industriële waterzuivering met Infra Induss

Wist u dat onze grenzen reiken tot in Vietnam? Dochteronderneming Infra Induss is actief in de industriezone Dihn Vu in Haiphong. Ze is er gestart met de behandeling en verkoop van water, en de verzameling en behandeling van industrieel afvalwater. Dat doet ze voor een zestigtal bedrijven waaronder Chevron, Knauf, Shinetsu en Bridgestone. In 2016 investeerden we in de operationele optimalisatie van hun projecten en in onze onderlinge relaties. Ook adviseerden we de havenontwikkelaar in Dihn Vu bij watervragen van zijn potentiële industriële investeerders. Dat advies resulteerde voor de ontwikkelaar in een contract met glasproducent Flat Glass, die in 2017 start met de aanleg van zijn productiesite.

Proceswater via Indus VII

In de zomer van 2016 zijn we begonnen met de bouw van onze zevende waterfabriek,  Indus VII. Die komt op de site van EOC in Evergem, een chemisch bedrijf dat vooral latex, kleefmiddelen en oppervlakteactieve stoffen produceert voor verschillende toepassingen in de basisindustrie. In de zomer van 2016 startten de werken voor het aanleveren van proces-, onthard en demiwater. Nog in 2017 wordt de Indus VII operationeel.

Recupereerbaar afval via Indus II

Onze Indus II-fabriek werkt al jaren voor Alco Bio Fuel (ABF). Deze bioraffinaderij in de Gentse haven verwerkt granen tot onder meer bio-ethanol, elektriciteit en vloeibare CO2. Daarvoor gebruikt ze koel-, proces- en ketelvoedingswater van Indus II. Bijkomende vraag van ABF: hoe kunnen we water maximaal hergebruiken? In 2016 ging Induss op zoek naar afvalstromen die recupereerbaar zijn. Na een analyse ontdekten we de mogelijkheden van het spuiwater uit de koeltoren. Vroeger werd het in de rivier geloosd. Nu sturen we het terug naar Indus II, zodat het na een behandeling klaar is voor hergebruik.

Uitbreiding van Induss I

In het voorjaar van 2015 startte de uitbreiding van Induss I, onze waterfabriek aan de Scheldelaan in Antwerpen. Sinds april 2016 is de extra derde lijn in gebruik. Daarmee is de productiecapaciteit met 50 procent gestegen. Goed voor jaarlijks 10 miljoen m³ water, of: 4000 olympische zwembaden. En het Induss-leidingnet werd 7 kilometer langer, waardoor ons ondergrondse distributienet nu 27 kilometer telt.

Waarom deze uitbreiding? Omdat bestaande klanten meer gedemineraliseerd water vroegen. En omdat we een groot chemiebedrijf mochten verwelkomen als nieuwe klant. Wij willen voor hen een betrouwbare partner zijn die leveringszekerheid, kostencontrole en duurzaamheid garandeert. Zo dragen we bij tot de verankering van de industrie in Vlaanderen. En geven we de Haven van Antwerpen een extra troef in handen om buitenlandse investeerders aan te trekken.

Waterhergebruik voor DESSO

In 2016 werkte Induss mee aan een impactstudie voor Desso, leverancier van tapijten en tapijttegels. Desso handelt volgens het cradle-to-cradleconcept: dat betekent dat alle producten en processen de voedingsbodem zijn voor iets nieuws. Ook water – een schaarse en kostbare bron. Desso vond in Induss een betrouwbare partner om zijn watervoetafdruk te reduceren. We begeleiden Desso bij zijn zorg voor waterbeheer en ondersteunen het bedrijf tijdens zijn gesprekken met de overheid.

Wat we doen

Waterleveringen aan waterbedrijven

Waterleveringen aan andere waterbedrijven (m³)

Totaal waterleveringen aan andere waterbedrijven (m³)

Meer leveringen dankzij Aquaduct

Bij onze Aquaduct-partners Farys en De Watergroep steeg het aantal leveringen in 2016. Ondertussen bouwt Farys de infrastructuur voor het drinkwatertransport verder uit. Die werkzaamheden – klaar tegen 2019 – moeten zorgen voor nog meer afnames. Wist u trouwens dat wij één van de grootste en modernste zuiveringseenheden in de Benelux hebben? Dat maakt ons in Vlaanderen tot een toon­aangevende producent en leverancier van drinkwater.

Nieuwe fabriek in de Zuiderproductie

In 2016 bouwden we volop aan onze nieuwe zuiveringslijn in Walem – operationeel sinds begin 2017. Ze garandeert 150.000 m³ water per dag. Daarmee vervangt ze ruim­schoots de oude filterinstallaties én biedt ze voldoende zuiveringscapaciteit voor nieuwe leveringsovereenkomsten van Farys en De Watergroep. Veel zuiveringscapaciteit vraagt natuurlijk om véél ruw water. Dat is er, in het omgebouwde spaarbekken Eekhoven: dat verhoogt onze ruwwater reserves nu tot 1,8 miljoen m³.

Getuigenis

Sven Kempeneers, procestechnoloog

“De ontwikkeling van de jet mixing was bijzonder boeiend. Ik zocht een engineeringbureau en kwam uit bij BHR Group uit het Verenigd Koninkrijk. Dat gebruikte voor ons historische doseertests op schaalmodellen aan de universiteit van Cranfield. De ontwikkeling is veel complexer dan ze op het eerste gezicht lijkt. Het hele project was alleszins een uitdaging: ik zat met een strakke timing, terwijl ik tegen allerlei hindernissen aanliep. Dat was soms frustrerend.”

Getuigenis

Tine Bracke, projectingenieur

“Als projectingenieur ben je een beetje zoals … het beleg van een sandwich. Je zit er altijd overal wat tussen. We konden pas bouwen als we wisten wat er moest worden gebouwd. Maar we moesten wel tijdig opleveren, zodat de elektromechanica kon worden geïnstalleerd. Ook de contracten afsluiten, was moeilijk. Vaak hadden we net voldoende info om iets te vragen, maar nooit de details. Dus dan is het wat gokken.”

Kerncijfers

Klanten20162015
Inwoners bediende gebied652.604642.130
Drinkwaterklanten193.029189.282
Watersaneringsklanten235.205231.154
Nieuwe rioolaansluitingen520555
Drinkwateraansluitingen758780
Gesaneerde loden aansluitingen 324273
Tarieven
HH basistarief (per m³)1,3068-
HH comforttarief (per m³)2,6136-
NHH vlak tarief (per m³)1,45301,4389
Waterleveringen
Totaal geproduceerd volume (in m³)139.778.974140.007.197
Gemiddelde dagvolume (in m³)381.259379.509
Hoogste dagvolume (in m³)488.932450.417
Residentiële leveringen (in m³)32.214.41631.480.876
Industriële leveringen (in m³)54.970.14056.619.444
Leveringen aan andere waterbedrijven: Pidpa, De Watergroep, TMVW en Evides (in m³)49.586.93147.633.757
Totaal gefactureerd volume136.771.487135.734.077
Lengte leidingennet in km2.4882.471
Personeel
Aantal medewerkers 449452
Aantal aanwervingen2216

Belangrijke gebeurtenissen

integratie van een nieuw ERP-systeem

Water-link evolueert van een waterleverancier naar een dienstenleverancier.  Een toekomstgericht en stabiel  ERP-systeem, dat op een innovatieve manier de nieuwe organisatie en processen ondersteunt, is een belangrijke schakel in deze strategie.

Het migratieproject (MINERVA) ging eind april van start. Een uitgebreide groep van interne gebruikers werkten samen met externe consultants nieuwe processchema’s en de inrichting van het nieuwe ERP-systeem uit. IT-medewerkers bereidden de datamigratie voor en bouwden nieuwe interfaces met externe programma’s.  Verder werden opleidingen, testen en communicatiecampagnes voorbereid met als doel deze nieuwe bedrijfswijde software midden april 2017 in gebruik te kunnen nemen.

Getuigenis

Frank Broers, manager Maintenance

“In 2017 stemmen we onze bedrijfsprocessen af op de ERP én op de rollen in onze organisatie. Zo kunnen we ons assetmanagement verder uitbouwen op de juiste fundamenten. We optimaliseren ook onze datakwaliteit, bijvoorbeeld voor curatieve en preventieve interventies voor assets op productiesites en aan distributie- en aanvoerleidingen. Zijn we volledig ingewerkt in de ERP en de bijbehorende bedrijfsprocessen? Dan kunnen we vanaf 2018 verdere inzichten genereren in de gezondheidstoestand van onze assets op vlak van betrouwbaarheid, robuustheid, life cycling costing, veiligheids- en milieurisico’s.”

Concessie-
overeenkomst
slimme meters

23 juni 2016: de concessieovereenkomst voor slimme meters wordt getekend in Antwerpen, een primeur in Europa. Tegen eind 2020 heeft iedere water-link-klant een slimme meter in huis. Daarmee volgt hij zijn waterverbruik op de voet. De meter waarschuwt ook voor vorst­gevaar en lekken. Zo wordt hij hét instrument om onze klanten nog beter van dienst te zijn. In november startte een pilootproject waarbij 1000 slimme meters geplaatst werden, verspreid over ons leveringsgebied.

135 jarig

bestaan

In 2016 blies onze organisatie 135 kaarsjes uit. Op 14 maart 1881 verwelkomde AWW Cy Ltd zijn eerste klant in de Reyndersstraat 43 in Antwerpen. Ons 135-jarige bestaan werd gevierd met Van Antwerp Waterworks tot water-link, een overzichtstentoontstelling in het Antwerpse Felixpakhuis. Aan de opening op 21 september 2016 ging een academische zitting vooraf met voorzitter André Gantman, oud-medewerker Wim Van Craenenbroeck en burgemeester Bart De Wever. Brits ambassadeur Mrs Alison Rose knipte het officiële lintje door.

Participatie
in Ecluse

Duurzaam ondernemen is bij water-link geen hol begrip. Dat bewijst onze deelname aan het project ‘Ecluse’. Op termijn zal dat in het Antwerpse havengebied op Linkeroever een ommezwaai brengen in stoom- en warmtevoorziening: van individuele leveringen naar collectieve bevoorrading uit een warmtenet. Het project won op 16 november 2016 de allereerste Sustainability Award.

Ondertekening
contract waterlevering
Vlaams Brabant

Op 23 november 2016 sloten water-link en De Watergroep een langetermijnovereenkomst  voor waterlevering aan Vlaams-Brabant. Goed voor 4 miljoen m3 drinkwater per jaar. Dat wordt vanaf 2020 aangevoerd via een nieuw aan te leggen transportleiding: van Walem naar Zemst. Daardoor kan De Watergroep haar grond­waterwinningen verminderen en om­schakelen naar zacht water in het noordwesten van Vlaams-Brabant.

De verhoogde samenwerking tussen water-link en De Watergroep is voor beide partners kostenbesparend. En door de betere afstemming van waterproductie op waterverbruik wordt Vlaanderen minder waterafhankelijk van andere regio’s.

Getuigenis

Dirk Smets, manager Engineering

“De aanleg van deze aanvoerleiding is op vele punten een echte uitdaging. Het wordt een van onze langste leidingen, en dan nog door gemeenten waar we niet echt thuis zijn zoals Rumst, Mechelen en Zemst. We moeten verschillende hindernissen overbruggen: de Nete, de Dijle, de E19, een kanaal en een spoorweg. Bovendien zullen we in Walem een pompstation bijbouwen of aanpassen. Uitdagingen genoeg dus voor ons team Engineering!”

Nieuwe Zuiverings-
eenheid Walem

Op 28 april 2017 verwelkomden we Joke Schauvliege, minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Zij huldigde de zuiveringseenheid in Walem in, een volautomatische fabriek met lage afval- en energie-uitstoot. De eenheid produceert 150.000 m3 water per dag – ruim voldoende om extra te leveren in:

  • Antwerpen en zijn zuidrand
  • Mechelen en de Rupelstreek (via Pidpa)
  • Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (via Farys en De Watergroep)

Over ons

Kom meer te weten over ons bestuur en ons bedrijf door op de onderstaande knop te klikken.

Contact & informatie

Algemene informatie

Water-link
Ondernemingsnummer: 0204.923.881
Rechtsvorm: opdrachthoudende vereniging
Labo: erkend en geaccrediteerd volgens EN 17025

Hoofdkantoor

Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen

Voor al uw vragen

Vind het antwoord online
Of bel: 078 35 35 09
(op werkdagen van 8 tot 12 en van 13 tot 16 uur)

Voor dringende interventies

Bel 03 244 05 44 (permanent bereikbaar)

Rio-link NV

Ondernemingsnummer:  0827.848.181
Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen
Telefoon: 078 35 35 09
Mail: klant@rio-link.be
Website: www.rio-link.be

Induss

Ondernemingsnummer: BE-0826 855 813
Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen
Website: www.induss.eu